Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството" се подпомага от оперативен съвещателен орган – Съвет по качеството на образованието. Съветът по качеството на образованието обсъжда и координира дейността на основните и обслужващите звена по оперативни въпроси на качеството; разработва, обсъжда и приема процедури, правила, инструкции, указания и други материали по качеството; провежда регулярни заседания. 

Съвет по качеството на образованието:


Председател


Проф. д-р Мария Кичева – Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството"

Членове


Доц. д-р Невяна Докова – Председател на факултетската комисия по качеството на Факултета по педагогика

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски – Председател на факултетската комисия по качеството на Филологически факултет

Доц. д-р Манол Станин – Председател на Факултетската комисия по качеството на  Правно-исторически факултет

Проф. д-р Мария Станкова – Председател на Факултетската комисия по качеството на Стопански факултет

Доц. д-р Елица Чорбаджийска –Председател на Факултетската комисия по качеството на Природо-математически факултет

Гл. доц. д-р Антон Генов – Председател на Факултетската комисия по качеството на Факултета по изкуствата

Доц. д-р Силвия Кръстева – Заместник-декан на Философски факултет и Председател на Факултетската комисия по качеството

Доц. д-р Татяна Дзимбова – Председател на факултетската комисия по качеството на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт

Доц. д-р Габриела Атанасова – Заместник-декан на Технически факултет и Председател на Факултетската комисия по качеството

Катерина Карабельова – специалист в отдел “Оценяване и поддържане на качеството”