2021-11-03

Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството" се подпомага от оперативен съвещателен орган – Съвет по качеството на образованието. Съветът по качеството на образованието обсъжда и координира дейността на основните и обслужващите звена по оперативни въпроси на качеството; разработва, обсъжда и приема процедури, правила, инструкции, указания и други материали по качеството; провежда регулярни заседания. 

Съвет по качеството на образованието:


Председател


Проф. д-р Мария Кичева – Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството"

Членове


Доц. д-р Невяна Докова – Председател на Факултетската комисия по качеството на Факултета по педагогика

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски – Председател на Факултетската комисия по качеството на Филологическия факултет

Доц. д-р Иван Петров – Председател на Факултетската комисия по качеството на Правно-историческия факултет

Проф. д-р Мария Станкова – Председател на Факултетската комисия по качеството на Стопанския факултет

Доц. д-р Лидия Сакелариева – Заместник-декан на Природо-математическия факултет

Гл.ас. д-р Антон Генов – Председател на Факултетската комисия по качеството на Факултета по изкуствата

Доц. д.н. Петя Пачкова – Председател на Факултетската комисия по качеството на Философския факултет

Доц. д-р Татяна Дзимбова – Председател на Факултетската комисия по качеството на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Доц. д-р Габриела Атанасова – Заместник-декан на Техническия факултет

Катерина Карабельова – специалист в отдел „Оценяване и поддържане на качеството“