Университетската система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието /УСООКО/ е изградена и функционира в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Осигуряването на качеството включва широкообхватни дейности за осъществяване мисията, политиката и целите на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
УСООКО на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се реализира с цел постигане и поддържане на високо качество на образованието. На основата на непрекъснато наблюдение, анализ, оценка и прогноза, чрез коригиращи действия се избягва появата на негативни събития в дейностите и предлаганите образователни услуги. Системата е отворена към студенти, докторанти, специализанти, корпоративни клиенти, обществото, държавата, международни съюзи и общности.
Обхватът на системата по качество включва всички дейности на университета, основните образователни, спомагателните и самостоятелни звена. При функциониране на системата се идентифицират и управляват всички процеси, свързани с обучението на студенти и докторанти.