Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, в който се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение –  от 90 дни до 12 месеца.

 1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение
 • попълнен формуляр за кандидатстване – кликни тук.
 • уверение от Учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
 • сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 – 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение;
 • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът попълва Формата за кандидатстване
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично на: https://erasmus.swu.bg/
 • Класираните студенти и докторанти преминават задължителенинструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.