Дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен или свидетелство за професионална квалификация се издава, когато оригиналната диплома/свидетелство е изгубена/о или е станала/о негодна/о за ползване.

За издаване на дубликат, заинтересованото лице подава следните документи:

            1.  Заявление до Ректора. Изтегли от тук

            2. Обява във вестник (ежедневник) за невалидността на дипломата/ свидетелството;

            3. Два броя снимки;

            4. Квитанция за платена административна такса.

Административна такса за издаване на дубликат:

1

. Издаване на дубликат на диплома без холограмен стикер

80 лв.

2

. Издаване на дубликат на диплома с холограмен стикер

100 лв.

3

  Издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация

50 лв.

Получаването на дубликата става само лично от притежателя или от друго лице с нотариално заверено пълномощно.

Негодната за ползване диплома оригинал или свидетелство оригинал се представя в университета за унищожаване.