Европейското дипломно приложение (ЕДП) е официален документ, който висшите училища издават съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВО и чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ (приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г.). Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

            Европейско дипломно приложение се издава само на английски език на дипломирани студенти, обучаващи се по учебни планове след въвеждане на Системата за натрупване и трансфер на кредити. 

            За издаване на европейско дипломно приложение, завършилите студенти подават заявление до Ректора на университета в канцеларията на факултета. Към заявлението се прилага и копие на дипломата за висше образование.