2021-10-12

За разрешение за преместване в друго висше училище студентът подава заявление до Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ чрез декана на факултета.

След разрешението на Ректора за преместването в друго висше училище, се заплаща административна такса в размер на 200.00 лв.

След положително решение на Ректора на приемащия университет студентът се отписва от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и му се връчва заповед за отписване.

Заявлението се подава в канцеларията на факултета.

Срок за подаване на документи:  до 23 септември 2022 г.