Условия за кандидатстване:

            За преместване от други висши училища в ЮЗУ „Неофит Рилски” могат да кандидатстват студенти, които:

  • се обучават във висши училища, акредитирани в съответствие с изискванията на ЗВО, по същата или сходна специалност, не са отстранени или напуснали по собствено желание;
  • са регистрирани в Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти;
  • имат заверени поне два семестъра и не са последен курс на обучение;
  • отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година;
  • свободен капацитет в професионалното направление.

       Необходими документи:

  1. Заявление до ректора – по образец.
  2. Съгласие на ректора на висшето училище, където се обучава.
  3. Академична справка.
  4. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението си в ЮЗУ „Неофит Рилски”
  5. Копие на дипломата за средно образоване.

            За преместване от друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 300.00 лв.

            На студенти, на които е разрешено преместване при записването си в Учебен отдел задължително представят заповед за отписване от другото висше училище.

            Документите се подават в канцелариите на факултетите.

            Срок за подаване на документи:   в срок от 01 юли 2024 год.   до  15 юли  2024 г.  

Забележка: 1. За кандидатите, обучавали се в други висши училища в страната признаването на завършени периоди на обучение се извърша при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата или сродна специалност от компетентен орган в основното звено. На база решението на компетентния орган, ръководителят на основното звено прави предложение за курса на обучение.

            2. За кандидатите, обучавали се в чуждестранни висши училища се прилага Процедура за разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование по образователно-квалификационните степени «Бакалавър» и «Магистър» и на периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Студентите се записват за обучението срещу заплащане.