Условия за кандидатстване:

            1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план.

            2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до  момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

            Необходими документи:

  1. Заявление до ректора – по образец.
  2. Справка от учебен отдел за студентското състояние – отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

            Срок за подаване на заявленията до:  

               -  в срок от 01 юли 2024 год. до 25 юли 2024  г.  – за преместване в редовна форма на обучение

            -  в срок от 01 юли 2024 год. до 15 юли 2024 г.  – за преместване в задочна форма на обучение