2021-10-12

Условия за кандидатстване:

1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от Добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план.

2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до  момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

Необходими документи:

  1. Заявление до Ректора – по образец.
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние – отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Срок за подаване на заявленията:

-  До 8 септември 2023 г . – за преместване в редовна форма на обучение.

-  До 31 юли 2023 г.  – за преместване в задочна форма на обучение.