2021-10-12

Условия за кандидатстване:

            1. Студентът да е завършил поне първи курс и да има успех не по-нисък от Добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план;

            2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до  момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

            Необходими документи:

  1. Заявление до Ректора – по образец;
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние – отразява се върху заявлението;
  3. Копие на диплома за средно образование.

            Срок за подаване на заявленията:  

  • До 16 септември 2022 г. – за преместване в редовна форма на обучение.

До 26 август 2022 г.  – за преместване в задочна форма на обучение.