Условия за кандидатстване:

            1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план.

            2. Отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.

            3. Свободен капацитет в професионалното направление

            Необходими документи:

  1. Заявление до ректора – по образец.
  2. Справка от учебен отдел за студентското състояние – отразява се върху заявлението.
  3. Справка от архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението – отразява се върху заявлението.
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

            Срок за подаване на заявленията:  в срок от 01 юли 2024 год. до 25 юли 2024  г.