2021-10-12

Условия за кандидатстване:

            1. Студентът да е завършил поне първи курс и да има успех не по-нисък от Добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план;

            2. Студентът да отговаря на изискванията за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година;

            3. Свободен капацитет в професионалното направление.

            Необходими документи:

  1. Заявление до Ректора – по образец;
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние – отразява се върху заявлението;
  3. Справка от Архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която студентът желае да продължи обучението – отразява се върху заявлението;
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

            Срок за подаване на заявленията:  до 8 септември 2023  г.