Студентът прекъсва обучението си за една учебна година при следните случаи:

  1. При незаплащане на таксата за обучение в определените срокове;
  2. По собствено желание поради: болест, бременност или раждане на дете, семейни причини, заминаване в чужбина или наличието на други важни причини;
  3. Поради невзети изпити /по слаб успех/;
  4. Поради незаверен семестър;
  5. При незаписване на съответния семестър;
  6. При неуреждане на студентското си състояние в определените срокове.

В случаите по т. 2 е необходимо е да се подаде заявление до Ректора съпроводено с писмено становище от ръководителя на основното звено. Заявление за прекъсване се подава за всяка година, в която студентът има основателна причина за прекъсване.

Прекъсването на студентите се урежда със заповед на Ректора.

Заявленията за прекъсване са подават в канцеларията на съответния факултет.