Отстранен и напуснал по собствено желание студент може да възстанови студентските си права чрез заявление до Ректора при следните условия:

  • професионалното направление, в което се е обучавал, е акредитирано и има свободен капацитет;
  • в университета се провежда обучение по специалността, по която се е обучавал;
  • има заверен най-малко един семестър преди отстраняването от университета;

Отстранен студент може да бъде възстановен със заповед на ректора не по-късно от четири години след отстраняването му само ако има заверен поне един семестър на обучение. Това право може да се упражни еднократно и не се допуска в случаите на отстраняване поради фалшифициране на документи.

Възстановилият правата си студент продължава обучението си по действащия в момента учебен план. Ако броят на неположените изпити по действащия учебен план надвишава пет, студентът следва да бъде записан в предходен курс на обучение.

Отстранени студенти от последен курс, които не са положили успешно всички семестриални изпити на последната поправителна сесия, могат да възстановят студентските си права в четиригодишен срок. Невзетите семестриални изпити се полагат в срок до една учебна година.

В случаите, когато в университета не се провежда обучение по специалността, по която отстраненият студент се е обучавал, същият имат право на еднократно възстановяване на студентските права, със съгласие да продължи обучението си по друга специалност в същото професионално направление на университета или в друго висше училище.

За възстановяване на студентски права се заплаща такса, определена със заповед на Ректора.

Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% са освободени от заплащане на такса, а  лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 50 до 69 на сто заплащат половината от размера на таксата, определена за възстановяване на студентски права.

Лице, обучавало се в ЮЗУ „Неофит Рилски“, но загубило студентските си права преди повече от четири години от отстраняването, може да възстанови студентски права по действащия в момента учебен план. Документи за възстановяване на студентски парва по този ред се подават в срок не по-късно от една седмица от началото на съответния семестър.

Отстранени лица, които не са положили държавните си изпити в определените срокове могат да възстановят студентските си права в 4-годишен срок от семестриалното завършване, имат право еднократно да се явят на държавна изпитна сесия – редовна или поправителна, в рамките на една календарна година от датата на възстановяване по учебния план, по който са се обучавали.

След изтичане на 4-годишния срок от семестриалното завършване, лицата могат еднократно да възстановят студентските си права по действащ учебен план в платена форма на обучение. Ако при възстановяване на студентските права броят на приравнителните изпити надвишава пет, студентът следва да бъде записан в по-долен курс по действащия учебен план.

За всички случаи е необходимо студентите да подадат заявление до Ректора с необходимите документи, удостоверяващи наличието на основание за възстановяване на студентските права.

Срокове за подаване на заявления за възстановяване на студентски права:  не по-късно от една седмица преди началото на учебната година/семестър.

 

Документи се подават в канцеларията на факултета.