2021-10-12

Отстранен и напуснал по собствено желание студент може да възстанови студентските си права чрез заявление до Ректора при следните условия:

  • професионалното направление, в което се е обучавал, е акредитирано и има свободен капацитет;
  • в университета се провежда обучение по специалността, по която се е обучавал;
  • има заверен най-малко един семестър преди отстраняването от университета;

Отстранен студент може да бъде възстановен със заповед на Ректора не по-късно от четири години след отстраняването му само ако има заверен поне един семестър на обучение. Това право може да се упражни еднократно и не се допуска в случаите на отстраняване поради фалшифициране на документи.

Възстановилият правата си студент продължава обучението си по действащия в момента учебен план. Ако броят на неположените изпити по действащия учебен план надвишава пет, студентът следва да бъде записан в предходен курс на обучение.

Отстранени студенти от последен курс, които не са положили успешно всички семестриални изпити на последната поправителна сесия, могат да възстановят студентските си права в четиригодишен срок с не повече от пет неположени семестриални изпита, по учебния план, по който са се обучавали. Невзетите семестриални изпити се полагат до една учебна година.

В случаите, когато в университета не се провежда обучение по специалността, по която отстраненият студент се е обучавал, същият имат право на еднократно възстановяване на студентските права, със съгласие да продължи обучението си по друга специалност в същото професионално направление на университета или в друго висше училище.

За възстановяване на студентски права се заплаща такса, определена със заповед на Ректора.

Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% са освободени от заплащане на такса, а  лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 50 до 69 на сто заплащат половината от размера на таксата, определена за възстановяване на студентски права.

Лице, обучавало се в ЮЗУ „Неофит Рилски“, но загубило студентските си права преди повече от четири години, може да кандидатства за възстановяване на студентски права по реда за прием на нови студенти.

Отстранени лица, които не са положили държавните си изпити в определените срокове могат да възстановят студентските си права в 4-годишен срок от семестриалното завършване, имат право еднократно да се явят на държавна изпитна сесия – редовна или поправителна, в рамките на една календарна година от датата на възстановяване по учебния план, по който са се обучавали.

След изтичане на 4-годишния срок от семестриалното завършване, лицата могат еднократно да възстановят студентските си права по действащ учебен план в платена форма на обучение. Ако при възстановяване на студентските права броят на приравнителните изпити надвишава четири, студентът следва да бъде записан в по-долен курс по действащия учебен план.

За всички случаи е необходимо студентите да подадат заявление до Ректора с необходимите документи, удостоверяващи наличието на основание за възстановяване на студентските права.

Срокове за подаване на заявления за възстановяване на студентски права:

 

 1. За възстановяване на студентски права в съответния курс/семестър – в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

2. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с полагане преди това на невзети семестриални изпити – в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

3. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с взети всички семестриални изпити – в срок най-малко 2 месеца преди държавната изпитна сесия.

Документи се подават в канцеларията на факултета.