Студентът може да продължи обучението си в по-горен курс с невзети на определените сесии изпити по ред и условия, определени от съветите на основните звена. Студентът следва да положи невзетите изпити до края на учебната година, в която се е записал.

За целта е необходимо да подаде заявление за записване с невзети семестриални изпити до декана на факултета. След одобряване на заявлението, явяването на неположените изпити извън сесията се извършва с индивидуални протоколи. 

Всички протоколи се връщат в Учебен отдел само и единствено от преподавателя или секретаря на катедра.