Допускането до семестриална изпитна сесия се удостоверява с печат и подпис в студентската книжка от съответния инспектор „Студентско състояние“, ако студентът отговаря на следните условия:

  • Изпълнени задължения по учебни дисциплини за съответния семестър;
  • Има заверен семестър, съобразно решението на Факултетния съвет. (Информация за заверяване на семестъра може да получите в съответния факултет).

Студенти, които не са изпълнили задълженията си, предвидени в учебния план и учебна програма по една учебна дисциплини, с разрешение на ръководителя на основното звено могат да отложат изучаването ѝ с една учебна година.