В 7-дневен срок след обявяване на резултатите от семестриалния изпит студентът може да кандидатства еднократно за повишаване на оценката по не повече от една дисциплина в рамките на поправителната сесия. За целта е необходимо да се подаде заявление до ръководителя на факултета.

Новата оценка е окончателна.

Явяването на изпит за повишаване на оценката се извършва с индивидуален протокол.

Всички протоколи се връщат в Учебен отдел само и единствено от преподавателя или секретаря на катедра.