Признаването на положените изпити и съответните кредити на преместените студенти или обучаващи се едновременно по втора специалност се извършва от преподавателя по всяка учебна дисциплина, при условие че има съвпадение на установения хорариум по дисциплината най-малко 80%.