Приравнителните изпити са изпити, които се налага да се положат при преместване от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга и от едно висше училище в друго или когато студентът е прекъсвал обучението си, за да покрие изискванията на действащия в момента учебен план. При приравняване към нов учебен план, който изисква полагане на повече от 4 приравнителни изпита, студентът се записва в по-долен курс.

Приравняването на учебни дисциплини при обучение за придобиване на нова специалност, след завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ по друга специалност, се извършва с разрешение на ръководителя на основното звено, по решение на катедрения съвет.