Дипломирането е заключителен етап от обучението за придобиване съответната образователно-квалификационна степен. Заключителните постижения са в пряка зависимост от получените знания, придобитите умения и формираните компетентности в реализирания образователен процес през целия курс на обучението.

            Форми на дипломиране

            Формата на държавния изпит се определя в учебния план и може да бъде:

  • Практически (практико-приложен) държавен изпит;
  • Защита на дипломна работа;
  • Държавни изпити – писмен или устен; писмен и устен.

            До дипломиране се допускат студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и са провели успешно предвидения преддипломен стаж/практика.

            Завършилите семестриално студенти подават при секретарите на катедри в основното звено следните документи:

            За държавен изпит или държавен практико-приложен изпит

            Заявление за допускане за държавен изпит със справка от Учебен отдел за положени всички семестриални изпити. Справката се отразява върху заявлението.

            За защита на дипломна работа

            1. Заявление за допускане до защита на дипломна работа със справка за положени всички семестриални изпити.  Справката се отразява върху заявлението.

            2. Депозирана в катедрата в предвидените срокове дипломна работа, утвърдена с подпис от научния ръководител в един екземпляр на хартия и на електронен носител.

            3. Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта.