Условия за кандидатстване:

            Студенти от университета имат право да се обучават едновременно по две специалности  по една и съща образователно-квалификационна степен, при следните условия:

  1. Кандидатът да е придобил право, да се запише в по-горен курс по основната (първата) специалност и успех не по-нисък от добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за едновременно обучение по втора специалност.
  3. Не се обучават в последен курс.
  4. Отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  5. Не са прекъсвали обучението си поради слаб успех и нямат дисциплинарни наказания.
  6. Свободен капацитет в професионалното направление.

            Студентът няма право да се откаже от подготовката по първата специалност и да продължи обучението си само по втората специалност.

            Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски изпит, подават заявление за явяване на такъв в сроковете, определени за кандидат-студенти.

            Студентите, обучаващи се в университета по образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, могат да кандидатстват по друга специалност като кандидатстват по реда на Правила за прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“.

            Студенти, обучаващи се в други университети, могат да кандидатстват по втора или нова специалност по реда на Правилника за прием на студенти в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

            Необходими документи:

  1. Заявление до ректора – по образец.
  2. Академична справка.
  1. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/и изпит/и по изискванията за специалността, за която кандидатстват.
  2. Копие на дипломата за средно образование

            Срок за подаване на заявленията: в срок от 01 юли 2024 год. до 25 юли 2024 г.