2021-10-12

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатът да е придобил право, да се запише в по-горен курс по основната (първата) специалност и успех не по-нисък от Добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за едновременно обучение по втора специалност.
  3. Студентът не се обучава в последен курс.
  4. Кандидатът да отговаря на изискванията за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  5. Студентът не е прекъсвал обучението си поради слаб успех и няма дисциплинарни наказания.
  6. Свободен капацитет в професионалното направление.

            Студентът няма право да се откаже от подготовката по първата специалност и да продължи обучението си само по втората специалност.

            Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски изпит, подават заявление за явяване на такъв в сроковете, определени за кандидат-студенти.

            Необходими документи:

  1. Заявление до Ректора – по образец;
  2. Академична справка;
  1. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/и изпит/и по изискванията за специалността, за която кандидатстват;
  2. Копие на дипломата за средно образование

            Срок за подаване на заявленията: до 31 юли 2023 г.