Заплащането на определените семестриални такси се извършва в следните срокове:

  • за задочно обучение – до края на очните занятия за всеки семестър;
  • за редовно обучение – до 15 дни след началото на учебните занятия за всеки семестър.

            Квитанцията за платена такса се представя на съответния инспектор „Студентско състояние“ във факултета.

Студент, който не се е записал за семестъра и не е заплатил семестриалната такса в определените срокове прекъсва обучението си за една учебна година.

След започване на учебната година при отказ от обучение внесените от новоприетите студенти семестриални такси не се възстановяват.

На новоприети студенти преди започване на учебната година при отказ от обучение се удържа част от семестриалната такса.

Когато отстранени или прекъснали обучението студенти са внесли семестриална такса преди издаването на заповед за прекъсване, таксите се възстановяват.

Освобождаване от заплащане на семестриална такса

От заплащане на семестриални такси еднократно се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
  • военноинвалиди;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
  • докторантите през последните две години на докторантурата;
  • студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.

За освобождаване от заплащане на такса се подава заявление до Ректора, придружено със съответните документи, удостоверяващи основанието за това.