ЮГОЗАПАДЕН  УНИВЕРСИТЕТ " НЕОФИТ  РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕДИ № 1536/17.09.2010г., 2024/18.10.2010г., 2722/16.12.2010 г., 395/05.03.2012г.

На основание чл. 90, ал. 3, т. 4, б. "г" от Закона за висше образование и във връзка с решение на Академичен съвет от 08.09.2010 година /протокол № 25/, от 13.10.2010г. /протокол № 26/ и от 17.11.2010г. /протокол № 27/ и от 22.02.2012 год. /протокол № 4/

НАРЕЖДАМ

таксите за извършване на административни услуги за лица, които не са студенти на ЮЗУ "Неофит Рилски" да бъдат актуализирани изменени и допълнени, както следва:

Административни услуги

Сума

Срок на издаване

1

Издаване на дубликат на диплома без холограмен стикер

80 лв.

14 дни

2

Издаване на дубликат на диплома с холограмен стикер

100 лв.

60 дни

3

Издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация

50 лв.

14 дни

4

Издаване на дубликат на Европейско дипломно приложение

100 лв.

14 дни

5

Издаване на свидетелство за професионална квалификация - оригинал преди определения срок

40 лв.

60 дни

6

Издаване на академична справка на завършили, отстранени, напуснали и др.

60 лв.

10 дни

7

Издаване на втора академична справка след тази по т. 7 в срок до 1 година след издаване на първата академична справка

30 лв.

10 дни

8

Копие на квалификационна характеристика, копие на анотация на учебна програма и други - за 1 брой

20 лв.

14 дни

9

Копие на учебен план

40 лв.

14 дни

10

Издаване на характеристика

40 лв.

10 дни

11

Издаване на удостоверение

40 лв.

10 дни

12

Издаване на удостоверение за изплащане на стипендии за изминал период

20 лв.

До 3 дни

13

Възстановяване на студентски права по чл. 61, ал. 11 от ПОД на ЮЗУ "Неофит Рилски"

963 лв.

14

За записване за студенти за придобиване на ОКС "бакалавър" по чл .42, ал. 1, т. 1, буква "б" след придобита ОКС "професионален бакалавър по ..." по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗВО

963 лв.

15

Подаване на документи от чуждестранни граждани за обучение в университета

200 лв.

16

Провеждане на изпит по български език за чуждестранни граждани

300 евро      /в левовата равностойност/

17

Издаване на служебна бележка - КСК - за 1 изпит

20 лв.

до 3 дни

18

Извършване на справки за студентското положение и издаване на документ по искане на външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна издръжка - за 1 студент

40 лв.

14 дни

19

Извършване на справки за студентското положение и издаване на документ по искане на външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна издръжка от чужбина - за 1 студент

50 евро        /в левовата равностойност/

14 дни

20

Такса за административно обслужване и обработка на документи за магистри, бакалаври след степен професионален бакалавър и продължаващо обучение

20 лв.

21

Полагане на изпити във връзка с признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища - за един изпит /в съответствие с ПМС № 168 от 14.08.2000 г./

200 лв.

22

Административна такса за признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранно висше училище в съответствие с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища /ПМС № 345 от 16.12.2011 г./

100 лв.

23

Издаване на дубликат на удостоверение за завършен квалификационен курс

30 лв.

14 дни

24

Такса за възстановяване на права на специализанти за продължаващо обучение

100 лв.

25

Административна такса за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище в съответствие с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища /ПМС № 345 от 16.12.2011 г./

200 лв.

Таксата по т. 17 не се отнася за чужди граждани, които се обучават в курсове по български език срещу заплащане.
Таксите са с включен ДДС.
Документите се издават в срока определен със заповедта.

Допълнение:

1. Административни такси за услуги, извършвани от ЮЗУ "Неофит Рилски" на основание чл. 90, ал. 3, т. 4, б. "д" от Закона за висшето образование за други дейности, свързани с учебния процес, както следва:

Административна услуга

Такса

1.

Явяване на изпит, извън времето за изпитни сесии, определени с календарния график по чл. 59, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от ПОД (Индивидуален протокол се издава в учебен отдел, след представяне на документ за платена административна такса. Валиден за едно явяване, на датата, определена с индивидуалния протокол.).

30.00 лева

2.

Преместване от друго висше училище с признаване на завършени периоди на обучение в съответствие с чл. 62, ал. 4 от ПОД.

300.00 лева

3.

Разрешение за преместване в друго висше училище или преместване от друго висше училище, без признаване на период.

200.00 лв.

4.

Разрешение за преместване от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга на студенти от университета, извън определените срокове.

300.00 лева

5.

Признаване на завършени периоди на обучение от български висши училища в съответствие с чл. 62, ал. 4 и чл. 20а, ал. 1 от ПОД.

100.00 лева

6.

Признаване на курсове/учебни дисциплини или на завършени етапи след придобита четвърта степен на професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие с чл. 20а, ал. 2 от ПОД .

200.00 лв.

7.

Признаване на изпити на студенти от неформално придобити компетенции (за един изпит).

30.00 лева

2. Административни такси за услуги, извършвани от ЮЗУ "Неофит Рилски" на основание чл. 90, ал. 3, т. 4, б. "г" от Закона за висшето образование за лица, които не са студенти, както следва:

Административна услуга

Такса

1.

Заверка на информационен пакет на специалност /програма (за студенти, дипломирани след 2010 год.).

50.00 лева

Таксите са с включен ДДС и влизат в сила, считано от датата на издаване на заповедта.