Семестриални такси за обучение срещу заплащане

за студенти, обучаващи се за учебната 2023/2024 г. по образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Магистър» след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС «Бакалавър» и «Магистър»

Шифър

Професионално направление

Семестриална такса

 (редовно, задочно, дистанционно)

101

Теория и управление на образованието

1078 лв.

102

Педагогика

1159 лв.

103

Педагогика на обучението по ...

1277 лв.

201

Филология

1452 лв.

202

История и археология

1354 лв.

203

Философия

1452 лв.

301

Социология, антропология и науки за културата

1108 лв.

302

Психология

1351 лв.

303

Политически науки

1203 лв.

304

Социални дейности

1194 лв.

305

Обществени комуникации и информационни науки

1158 лв.

306

Право

1300 лв.

307

Администрация и управление

921 лв.

308

Икономика

957 лв.

309

Туризъм

941 лв.

401

Физически науки

1389 лв.

402

Химически науки

1781 лв.

404

Науки за земята

1953 лв.

405

Математика

1585 лв.

406

Информатика и компютърни науки

1743 лв.

501

Машинно инженерство

1501 лв.

502

Електротехника, електроника и автоматика

1606 лв.

503

Комуникационна и компютърна техника

1806 лв.

704

Обществено здраве

1446 лв.

705

Здравни грижи

2953 лв.

706

Спорт

2813 лв.

802

Изобразително изкуство

3166 лв.

803

Музикално и танцово изкуство

3771 лв.

804

Театрално и филмово изкуство

3720 лв.

901

Национална сигурност

1632 лв.

           
Приетите студенти по образователно-квалификационна степен „Магистър“, след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“,  за обучение срещу заплащане по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 3 от ЗВО, от летен семестър на учебната 2022/2023 г., заплащат размера на таксата за срок от една година определен за съответната учебна година.