Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, обучаващи се за учебната 2024-2025 г. по образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Магистър» след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС «Бакалавър» и «Магистър»

Шифър

Професионално направление

Семестриална такса

(редовно, задочно, дистанционно)

101

Теория и управление на образованието

1159 лв.

102

Педагогика

1184 лв.

103

Педагогика на обучението по ...

1216 лв.

201

Филология

1264 лв.

202

История и археология

1214 лв.

203

Философия

1264 лв.

301

Социология, антропология и науки за културата

1120 лв.

302

Психология

1398 лв.

303

Политически науки

1188 лв.

304

Социални дейности

1143 лв.

305

Обществени комуникации и информационни науки

1113 лв.

306

Право

1373 лв.

307

Администрация и управление

902 лв.

308

Икономика

885 лв.

309

Туризъм

914 лв.

401

Физически науки

1492 лв.

402

Химически науки

1829 лв.

404

Науки за земята

1433 лв.

405

Математика

1637 лв.

406

Информатика и компютърни науки

1830 лв.

501

Машинно инженерство

1713 лв.

502

Електротехника, електроника и автоматика

1616 лв.

503

Комуникационна и компютърна техника

1938 лв.

704

Обществено здраве

1632 лв.

705

Здравни грижи

2853 лв.

706

Спорт

2940 лв.

802

Изобразително изкуство

3004 лв.

803

Музикално и танцово изкуство

4169 лв.

804

Театрално и филмово изкуство

3755 лв.

901

Национална сигурност

1629 лв.


Приетите студенти по образователно-квалификационна степен „Магистър“, след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“,  за обучение срещу заплащане по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 3 от ЗВО, от летен семестър на учебната 2023/2024 г., заплащат размера на таксата за срок от една година определен за съответната учебна година.