2021-10-12

Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, обучаващи се за учебната 2022/2023 г. по образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Магистър» след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС «Бакалавър» и «Магистър»

Код на ПН

Професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

 (редовно, задочно, дистанционно обучение)

101

Теория и управление на образованието

1038 лв.

102

Педагогика

1109 лв.

103

Педагогика на обучението по ...

1277 лв.

201

Филология

1412 лв.

202

История и археология

1314 лв.

203

Философия

1412 лв.

301

Социология, антропология и науки за културата

1068 лв.

302

Психология

1301 лв.

303

Политически науки

1163 лв.

304

Социални дейности

1154 лв.

305

Обществени комуникации и информационни науки

1118 лв.

306

Право

1255 лв.

307

Администрация и управление

876 лв.

308

Икономика

922 лв.

309

Туризъм

906 лв.

401

Физически науки

1354 лв.

402

Химически науки

1746 лв.

404

Науки за земята

1913 лв.

405

Математика

1545 лв.

406

Информатика и компютърни науки

1693 лв.

501

Машинно инженерство

1461 лв.

502

Електротехника, електроника и автоматика

1566 лв.

503

Комуникационна и компютърна техника

1756 лв.

704

Обществено здраве

1396 лв.

705

Здравни грижи

2893 лв.

706

Спорт

2758 лв.

802

Изобразително изкуство

3116 лв.

803

Музикално и танцово изкуство

3721 лв.

804

Театрално и филмово изкуство

3670 лв.

901

Национална сигурност

1582 лв.

           
Приетите студенти по образователно-квалификационна степен „Магистър“, след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“,  за обучение срещу заплащане по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 3 от ЗВО, от летен семестър на учебната 2021/2022 г., заплащат размера на таксата за срок от една година определен за съответната учебна година.