І. Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. – 30 лв. за първи изпит и за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.;

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.; 

ІІІ. Такса за конкурсен изпит на чуждестранни кандидат-докторанти – 100 евро;

ІV. Годишни такси за обучение за учебната 2024/2025 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

І.

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лева)

1.

Педагогически науки:

 

1.1.

Теория и управление на образованието

800

800

2000

2000

1.2.

Педагогика

850

850

850

850

2000

2000

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

970

970

970

970

1900

1900

 

2.

Хуманитарни науки:

 

2.1.

Филология

860

860

860

860

2000

2000

 

2.2.

История и археология

860

860

2000

2000

 

2.3.

Философия

860

860

860

860

2000

2000

 

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

830

830

830

830

1800

1800

 

3.2.

Психология

1100

1100

1100

1100

2000

2000

 

3.3.

Политически науки

880

880

1900

1900

 

3.4.

Социални дейности

820

820

820

820

1900

1900

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

860

860

860

860

1800

1800

 

3.6.

Право

920

920

2000

2000

 

3.7.

Администрация и управление

700

700

700

700

1400

1400

 

3.8.

Икономика

700

700

700

700

1400

1400

 

3.9.

Туризъм

700

700

700

1500

1500

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

4.1.

Физически науки

720

720

2000

2000

 

4.2.

Химически науки

790

790

2000

2000

 

4.4.

Науки за земята

860

860

2000

2000

 

4.5.

Математика

880

880

2000

2000

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

1050

1050

2000

2000

 

5.

Технически науки

 

5.1.

Машинно инженерство

860

860

2000

2000

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

860

860

860

860

2000

2000

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1050

1050

1050

1050

2000

2000

 

6.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обществено здраве

1090

1090

1090

2000

2000

 

6.2.

Здравни грижи

 

Медицинска сестра

1320

Акушерка

1320

7.

Спорт

 

7.1.

Спорт

1200

1200

2500

2500

8.

Изкуства

 

8.1.

Изобразителни изкуства

1090

1090

2000

2000

 

8.2.

Музикално и танцово изкуство

1090

1090

2000

2000

 

8.3.

Театрално и филмово изкуство

1090

1090

2000

2000

 

9.

Сигурност и отбрана

 

9.1.

Национална сигурност

1100

1100

 

ІІ.

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

3000

1.

Педагогически науки:

 

1.1.

Теория и управление на образованието

3500

3400

3500

2500

1.2.

Педагогика

3400

2800

3500

3400

4500

3500

1.3.

Педагогика на обучението по...

3400

2800

3500

3400

3500

 

Педагогика на обучението по … изобразително изкуство и музика

4200

4200

6000

6000

2.

Хуманитарни науки:

 

2.1.

Филология

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

2.2.

История и археология

3400

3500

3500

2500

 

2.3.

Философия

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.2.

Психология

3400

2800

3500

3400

4500

3500

3.3.

Политически науки

3400

3500

3500

2500

 

3.4.

Социални дейности

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.6.

Право

3400

2800

3500

2500

 

3.7.

Администрация и управление

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.8.

Икономика

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.9.

Туризъм

3400

3500

3400

3500

2500

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

4.1.

Физически науки

3400

3500

3500

2500

 

4.2.

Химически науки

3400

3500

3500

2500

 

4.4.

Науки за земята

3400

3500

3500

2500

4.5.

Математика

3400

3500

3500

2500

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

3400

3500

3500

2500

 

5.

Технически науки

 

5.1.

Машинно инженерство

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

6.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обществено здраве

3400

3500

3400

3500

2500

 

6.2.

Здравни грижи

 

Медицинска сестра

4450

Акушерка

4450

7.

Спорт

 

Спорт

3400

3500

3500

2500

8.

Изкуства

 

8.1.

Изобразителни изкуства

5000

5000

7000

7000

8.2.

Музикално и танцово изкуство

5000

5000

7000

7000

8.3.

Театрално и филмово изкуство

5000

5000

7000

7000

9.

Сигурност и отбрана

 

9.1.

Национална сигурност

3400

3500

3400

ІІІ.

Обучение на чужд език (в евро)

1.

Педагогически науки:

 

1.1.

Теория и управление на образованието

3500

3400

3500

2500

1.2.

Педагогика

3400

2800

3500

3400

4500

3500

1.3.

Педагогика на обучението по...

3400

2800

3500

3400

3500

 

Педагогика на обучението по … изобразително изкуство и музика

4200

4200

6000

6000

2.

Хуманитарни науки:

 

2.1.

Филология

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

2.2.

История и археология

3400

3500

3500

2500

 

2.3.

Философия

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.2.

Психология

3400

2800

3500

3400

4500

3500

3.3.

Политически науки

3400

3500

3500

2500

 

3.4.

Социални дейности

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.6.

Право

3400

2800

3500

2500

 

3.7.

Администрация и управление

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.8.

Икономика

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

3.9.

Туризъм

3400

3500

3400

3500

2500

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

4.1.

Физически науки

3400

3500

3500

2500

 

4.2.

Химически науки

3400

3500

3500

2500

 

4.4.

Науки за земята

3400

3500

3500

2500

4.5.

Математика

3400

3500

3500

2500

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

3400

3500

3500

2500

 

5.

Технически науки

 

5.1.

Машинно инженерство

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

6.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обществено здраве

3400

3500

3400

3500

2500

 

6.2.

Здравни грижи

 

Медицинска сестра

4450

Акушерка

4450

7.

Спорт

 

Спорт

3400

3500

3500

2500

8.

Изкуства

 

8.1.

Изобразителни изкуства

5000

5000

7000

7000

8.2.

Музикално и танцово изкуство

5000

5000

7000

7000

8.3.

Театрално и филмово изкуство

5000

5000

7000

7000

9.

Сигурност и отбрана

 

9.1.

Национална сигурност

3400

3500

3400