ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" – БЛАГОЕВГРАД

І. Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г. – 30 лв. за първи изпит и за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.;

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.;

ІІІ. Такса за конкурсен изпит на чуждестранни кандидат-докторанти – 100 евро;

ІV. Годишни такси за обучение за учебната 2023/2024 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

І.

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки:

 

1.1.

Теория и управление на образованието

800

800

920

920

1.2.

Педагогика

850

850

850

850

920

920

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

1020

1020

1020

1020

920

920

 

2.

Хуманитарни науки:

 

2.1.

Филология

860

860

860

860

1470

1470

 

2.2.

История и археология

860

860

1470

1470

 

2.3.

Философия

860

860

860

860

1470

1470

 

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

830

830

830

830

1470

1470

 

3.2.

Психология

1050

1050

1050

1600

1600

 

3.3.

Политически науки

880

880

1470

1470

 

3.4.

Социални дейности

820

820

820

820

1470

1470

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

860

860

860

860

1470

1470

 

3.6.

Право

920

920

1470

1470

 

3.7.

Администрация и управление

700

700

700

700

920

920

 

3.8.

Икономика

750

750

750

750

920

920

 

3.9.

Туризъм

750

750

750

920

920

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

4.1.

Физически науки

720

720

1500

1500

 

4.2.

Химически науки

790

790

1500

1500

 

4.4.

Науки за земята

860

860

2000

2000

 

4.5.

Математика

880

880

1500

1500

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

1050

1050

2000

2000

 

5.

Технически науки

 

5.1.

Машинно инженерство

860

860

1200

1200

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

860

860

860

860

1200

1200

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1050

1050

1050

1050

1200

1200

 

6.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обществено здраве

1090

1090

1090

2000

2000

 

6.2.

Здравни грижи

 

Медицинска сестра

1320

Акушерка

1320

7.

Спорт

 

Спорт

1200

1200

2000

2000

8.

Изкуства

 

8.1.

Изобразителни изкуства

1090

1090

1900

1500

 

8.2.

Музикално и танцово изкуство

1090

1090

1900

1500

 

8.3.

Театрално и филмово изкуство

1090

1090

1900

1500

 

9.

Сигурност и отбрана

 

9.1.

Национална сигурност

1100

1100

 

II.

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

Всички професионални направления с изключение на:

3400

2800

3400

2800

3500

3400

3500

2500

3000

Здравни грижи

4450

3000

Педагогика

4500

3500

Психология

4500

3500

Изобразително изкуство

5500

5500

Музикално и танцово изкуство

5500

5500

Театрално и филмово изкуство

5500

5500

Обучение на чужд език (в евро)

Всички професионални направления с изключение на:

3400

2800

3400

2800

3500

3400

3500

2500

Здравни грижи

4450

3000

Педагогика

4500

3500

Психология

4500

3500

Изобразително изкуство

4200

5500

5500

Музикално и танцово изкуство

4200

5500

5500

Театрално и филмово изкуство

4200

5500

5500