Семестриални такси за едновременно обучение по две специалности по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ след средно образование

            1. За новоприети студенти за учебната 2023/2024 г. и приетите студенти през учебната 2022/2023 г.:

Професионално направление

Семестриални такси (редовна и задочна форма на обучение)

1.2. Педагогика

734,00 лв.

1.3. Педагогика на обучението по ...

767,00 лв.

2.1. Филология

1022,00 лв.

2.2. История и археология

924,00 лв.

2.3. Философия

1022,00 лв.

3.1. Социология, антропология и науки за културата

693,00 лв.

3.2. Психология

826,00 лв.

3.3. Политически науки

763,00 лв.

3.4. Социални дейности

784,00 лв.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

728,00 лв.

3.6. Право

840,00 лв.

3.7. Администрация и управление

571,00 лв.

3.8. Икономика

582,00 лв.

3.9. Туризъм

566,00 лв

4.1. Физически науки

1029,00 лв

4.2. Химически науки

1386,00 лв

4.4. Науки за земята

1522,00 лв

4.5. Математика

1144,00 лв

4.6. Информатика и компютърни науки

1218,00 лв

5.1. Машинно инженерство

1071,00 лв

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

1176,00 лв

5.3. Комуникационна и компютърна техника

1281,00 лв

7.4. Обществено здраве /Логопедия/

901,00 лв

7.6. Спорт

2213,00 лв

8.2. Изобразително изкуство

2621,00 лв

8.3. Музикално и танцово изкуство

3226,00 лв

8.4. Театрално и филмово изкуство

3175,00 лв

9.1. Национална сигурност

1081,00 лв

           

            2. За студентите, обучаващи се по втора специалност от трети, четвърти и пети курс, приети преди учебната 2022/2023 г.:

 Професионално направление

Семестриални такси (редовна и задочна форма на обучение)

1.2. Педагогика

300,00 лв.

1.3. Педагогика на обучението по ...

300,00 лв.

2.1. Филология

350,00 лв.

2.2. История и археология

350,00 лв.

2.3. Философия

350,00 лв.

3.1. Социология, антропология и науки за културата

350,00 лв.

3.2. Психология

400,00 лв.

3.3. Политически науки

350,00 лв.

3.4. Социални дейности

350,00 лв.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

350,00 лв.

3.6. Право

525,00 лв.

3.7. Администрация и управление

300,00 лв.

3.8. Икономика

300,00 лв.

3.9. Туризъм

300,00 лв.

4.1. Физически науки

310,00 лв.

4.2. Химически науки

310,00 лв.

4.4. Науки за земята

310,00 лв.

4.5. Математика

350,00 лв.

4.6. Информатика и компютърни науки

400,00 лв.

5.1. Машинно инженерство

350,00 лв.

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

350,00 лв.

5.3. Комуникационна и компютърна техника

400,00 лв.

7.4. Обществено здраве /Логопедия/

400,00 лв.

7.6. Спорт

450,00 лв.

8.2. Изобразително изкуство

450,00 лв.

8.3. Музикално и танцово изкуство

450,00 лв.

8.4. Театрално и филмово изкуство

450,00 лв.

9.1. Национална сигурност

525,00 лв.