К А Л Е Н Д А Р Е Н  Г Р А Ф И К

за провеждане на учебния процес и изпитните сесии

през учебната 2022/2023 година

 

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

12.09.2022 г. – 23.12.2022 г.

Ваканция

5 седмици

26.12.2022 г. – 27.01.2023 г.

Изпитна сесия

3 седмици

30.01.2023 г. – 17.02.2023 г.

Поправителна сесия

1 седмица

20.02.2023 г.– 24.02.2023 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

20.02.2023 г.– 02.06.2023 г.

Изпитна сесия

3 седмици

05.06.2023 г.– 23.06.2023 г.

Поправителна сесия

1 седмица

26.06.2023 г.– 30.06.2023 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

03.07.2023 г. – 07.07.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2023 г.– 08.09.2023 г.

 

ІІ. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

22.08.2022 г. – 11.09.2022 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

17.10.2022 г. – 28.10.2022 г.

- поправителна сесия

2 седмици

28.11.2022 г. – 09.12.2022 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

30.01.2023 г. – 19.02.2023 г.

За специалност „Право“

26.01.2023 г. – 19.02.2023 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

13.03.2023 г. – 24.03.2023 г.

- поправителна сесия

2 седмици

09.05.2023 г. – 23.05.2023 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

03.07.2023 г. – 07.07.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2023 г.– 08.09.2023 г.

 

 

 

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“/

 

Предварителна

Редовна

Поправителна

10.07.2023 г. – 21.07.2023 г.

08.09.2023 г.  – 21.09.2023 г.

05.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

 

 

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

 

Редовна

Поправителна

11.09.2023 г.  – 01.12.2023 г.

05.02.2024 г. – 30.04.2024 г.

 

 

            Забележка:

            1. На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за образователните дейности, допълнителна поправителна сесия се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

            2.  Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на календарния графика с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

            3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

            4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина се определя в рамките на графика за държавните изпити и се съобразява с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, при които това не е приложимо, се изготвят графици по факултети, които се представят при заместник-ректора по образователните дейности и в Дирекция „Образователни дейности“.

            5.  Учебни занятия с магистри, семестриални и държавни изпити, не се насрочват за провеждане в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“.