2021-10-11

К А Л Е Н Д А Р Е Н  Г Р А Ф И К

за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2021/2022 година

 

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебен процес Продължителност Период
 1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 
Учебни занятия 15 седмици 27.09.2021 г. – 21.01.2022 г.
Ваканция 2 седмици 24.12.2021 г. – 06.01.2022 г.
Изпитна сесия 3 седмици 24.01.2022 г. – 11.02.2022 г.
Поправителна сесия 1 седмица 14.02.2022 г.– 18.02.2022 г.
 2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 
Учебни занятия 15 седмици 21.02.2022 г.– 03.06.2022 г.
Изпитна сесия 3 седмици 06.06.2022 г.– 24.06.2022 г.
Поправителна сесия 1 седмица 27.06.2022 г.– 01.07.2022 г.

Извънредна ликвидационна сесия за

студентите от ІV курс,

за да могат да се явят на юлската предварителна

държавна изпитна сесия

1 седмица 04.07.2022 г. – 08.07.2022 г.
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 01.09.2022 г.– 09.09.2022 г.

 

 

ІІ. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 Учебен процес Продължителност   Период
1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 
 Учебни занятия 3 седмици   07.09.2021 г. – 26.09.2021 г.
Изпитни сесии 
 редовна сесия 2 седмици  18.10.2021 г. – 29.10.2021 г. 
 поправителна сесия 2 седмици   29.11.2021 г. – 10.12.2021 г.
2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 
 Учебни занятия  3 седмици 24.01.2022 г. – 13.02.2022 г. 
Изпитни сесии 
редовна сесия  2 седмици  14.03.2022 г. – 25.03.2022 г. 
поправителна сесия   2 седмици  09.05.2022 г. – 20.05.2022 г.

 Извънредна ликвидационна сесия

за студентите от ІV курс,

за да могат да се явят на юлската предварителна

държавна изпитна сесия

 1 седмица 04.07.2022 г. – 08.07.2022 г. 
 Годишна ликвидационна сесия  1 седмица  01.09.2022 г.– 09.09.2022 г.

 

 

 

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“/

Предварителна Редовна Поправителна
11.07.2022 г. – 22.07.2022 г. 12.09.2022 г.  – 23.09.2022 г. 06.02.2023 г. – 17.02.2023 г.

 

 

 

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

Редовна Предварителна
12.09.2022 г.  – 12.12.2022 г. 06.02.2023 г. – 12.05.2023 г.

Забележка:

            1. На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за образователните дейности, допълнителна поправителна сесия се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

            2.  Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на календарния график с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

            3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

            4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина се определя в рамките на графика за държавните изпити и се съобразява с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, при които това не е приложимо, се изготвят графици по факултети, които се представят при заместник-ректора по образователните дейности и в Дирекция „Образователни дейности“.

            5.  Учебни занятия с магистри, семестриални и държавни изпити, не се насрочват за провеждане в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“.