К А Л Е Н Д А Р Е Н  Г Р А Ф И К

за провеждане на учебния процес и изпитните сесии

през учебната 2024/2025 година

 

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

24.09.2024 г. – 17.01.2025 г.

Ваканция

2 седмици

23.12.2024 г. – 03.01.2025 г.

Изпитна сесия

3 седмици

20.01.2025 г. – 07.02.2025 г.

Поправителна сесия

1 седмица

10.02.2025 г. – 14.02.2025 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

17.02.2025 г.– 30.05.2025 г.

Изпитна сесия

3 седмици

02.06.2025 г. – 20.06.2025 г.

Поправителна сесия

1 седмица

23.06.2025 г. – 27.06.2025 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс

1 седмица

30.06.2025 г. – 04.07.2025 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2025 г.– 05.09.2025 г.

 

ІІ. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

 

За всички специалности с изключение на специалност „Право“

4 седмици

29.08.2024 г. – 29.09.2024 г.

Специалност „Право“

5 седмици

26.08.2024 г. – 29.09.2024 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

14.10.2024 г. – 25.10.2024 г.

- поправителна сесия

2 седмици

18.11.2024 г. – 29.11.2024 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

4 седмици

20.01.2025 г. – 14.02.2025 г.

Специалност „Право“

5 седмици

20.01.2025 г. – 21.02.2025 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

10.03.2025 г. – 21.03.2025 г.

- поправителна сесия

2 седмици

12.05.2025 г. – 23.05.2025 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс

1 седмица

30.06.2025 г. – 04.07.2025 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2025 г.– 05.09.2025 г.

 


ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“/

 

Предварителна

Редовна

Поправителна

07.07.2025 г. – 18.07.2025 г.

09.09.2025 г.  – 23.09.2025 г.

02.02.2026 г. – 13.02.2026 г.

 

 

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

 

Редовна

Поправителна

01.10.2025 г. – 19.12.2025 г.

02.03.2026 г. – 29.05.2026 г.

 

 

            Забележка:

1. На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за образователните дейности,  допълнителна поправителна сесия се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на календарния график, с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали са в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина се определя в рамките на графика за държавните изпити и се съобразява с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, при които това не е приложимо, се изготвят графици по факултети, които се представят при заместник-ректора по образователните дейности и в Дирекция „Образователни дейности“.

5. Учебни занятия със студенти по образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“, семестриални и държавни изпити, не се насрочват за провеждане в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“.