К А Л Е Н Д А Р Е Н  Г Р А Ф И К

за провеждане на учебния процес и изпитните сесии

през учебната 2023/2024 година

  

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

25.09.2023 г. – 12.01.2024 г.

Ваканция

1 седмици

28.12.2023 г. – 01.01.2024 г.

Изпитна сесия

3 седмици

15.01.2024 г. – 02.02.2024 г.

Поправителна сесия

1 седмица

05.02.2024 г. – 09.02.2024 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

12.02.2024 г.– 23.05.2024 г.

Изпитна сесия

3 седмици

27.05.2024 г. – 14.06.2024 г.

Поправителна сесия

1 седмица

17.06.2024 г. – 24.06.2024 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

24.06.2024 г. – 28.06.2024 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

02.09.2024 г.– 10.09.2024 г.

 

ІІ. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

 

За всички специалности с изключение на специалност „Право“

4 седмици

28.08.2023 г. – 24.09.2023 г.

Специалност „Право“

5 седмици

28.08.2023 г. – 30.09.2023 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

16.10.2023 г. – 27.10.2023 г.

- поправителна сесия

2 седмици

20.11.2023 г. – 01.12.2023 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

4 седмици

15.01.2024 г. – 09.02.2024 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

11.03.2024 г. – 29.03.2024 г.

- поправителна сесия

2 седмици

10.05.2024 г. – 23.05.2024 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

24.06.2024 г. – 28.06.2024 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

02.09.2024 г. – 10.09.2024 г.

 


ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“/

 

Предварителна

Редовна

Поправителна

08.07.2024 г. – 19.07.2024 г.

09.09.2024 г.  – 20.09.2024 г.

03.02.2025 г. – 14.02.2025 г.

 

 

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

 

Редовна

Поправителна

01.10.2024 г. – 20.12.2024 г.

01.03.2025 г. – 31.05.2025 г.

 

 

            Забележка:

На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за образователните дейности,  допълнителна поправителна сесия се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на календарния график, с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали са в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина се определя в рамките на графика за държавните изпити и се съобразява с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, при които това не е приложимо, се изготвят графици по факултети, които се представят при заместник-ректора по образователните дейности и в Дирекция „Образователни дейности“.

5. Учебни занятия със студенти по образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“, семестриални и държавни изпити, не се насрочват за провеждане в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“.