ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България –Русия 2018-2019 г.
„Оптимизиране на разтворимостта и мембранната пропускливост на нови аминоадамантанови производни – път за създаване на бионалични лекарства“, ръководител проф. д-р Иванка Станкова.

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 - България –Франция по програма Рила“ Информационни и комуникационни технологии
 • Целочислено оптимиране –подходи за секвениране и сглобяване на дълги геноми, ръководител проф. д-р Никола Янев.
 • „Оптимизиране на разтворимостта и мембранната пропускливост на нови аминоадамантанови производни – път за създаване на бионалични лекарства“, ръководител проф. д-р Иванка Станкова.
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2018 г.
 • Хуманитарни науки
 • Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства, ръководител проф. дн Валентина Миленкова;
  • Химически науки
 • Биокатализаторна електролиза за получаване на водород, ръководител проф. дн Марио Митов;
  • Технически науки
 • Нови мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали, ръководител доц. д-р Димитрина Керина;
 • Антенни технологии за носими върху тялото на човек устройства в бъдещите комуникационни мрежи, ръководител доц. д-р Николай Атанасов;
  • Медицински науки
 • Новосинтезирани мематинови производни с потенциални превантивни ефекти срещу деменция от алцхаймеров тип, ръководител ас. д-р Радослав Чайров;
Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 - България –Франция по програма Рила“ Информационни и комуникационни технологии
 • Целочислено оптимиране –подходи за секвениране и сглобяване на дълги геноми, ръководител проф. д-р Никола Янев.
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти
 • Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност в Р България, 2019 г. – ръководител ас. д-р Миглена Тренчева;
 • Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми, 2021 г. – ръководител гл. ас. д-р Маргарита Аврамова;
 • Съчетаване на експериментална и теоретична научна работа с цел придобиване на нови знания относно разграничаването научния от ежедневния език и влиянието върху осмислянето на наблюдаемите явления, каквито са последиците от разпространението на COVID, 2021 г. – ръководител ас. д-р Невена Крумова;
 • Антенни източници на захранване в безжични мрежи от следващо поколение, 2021 г. – ръководител доц. д-р Габриела Атанасова;
 • Антропология на несигурността. Приемственост и промени в периода на постсоциализма (AnthroUncert), 2021 г. – ръководител доц. д-р Илия Недин;
Българска научна периодика – 2021 г.
 • Списание „Езиков свят“ – ръководител проф. д-р Магдалена Панайотова;
 • Списание “ Балканистичен форум“ – ръководител доц. д-р Петър Воденичаров;
 • Списание „Психологическа мисъл“ – ръководител доц. д-р Наташа Ангелова;
 • Списание „Проблеми на постмодерността“ – ръководител проф. дн Добринка Пейчева.
Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България
 • Деветата международна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2021) – ръководител проф. дн Марио Митов;
 • Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят“ – ръководител доц. д-р Марио Маринов;
 • Юбилейна международна научна конференция „Филологията-традиция и предизвикателства в новата реалност“ – ръководител доц. д-р Гергана Падарева;


Проекти, финансирани по линия на Оперативни програми на структурните фондове  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

 • Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, ръководител от страна на ЮЗУ доц. д-р инж. Габриела Атанасова;
 • Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, ръководител проф. д-р Иванка Станкова;
 • Проект BG05M2OP001-2.016-0013 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", ръководител от страна на ЮЗУ проф. д-р Иванка Станкова;
 • Проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, ръководител от страна на ЮЗУ проф. д-р Магдалена Панайотова;
 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН “Студентски практики – Фаза 2“, ръководител от страна на ЮЗУ доц. д-р Блага Джорова;
 • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, ръководите доц. д-р Ицка Дерижан;
 • Национална програма „Мотивирани учители“, ръководител доц. д-р Ицка Дерижан;
 • BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“, ръководител доц. д-р Ицка Дерижан;
 • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, ръководител доц. д-р Ицка Дерижан;
 • BG05M9OP001-2.040-0116-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, ръководител доц. д-р Ицка Дерижан;
 • „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, ръководител проф. дн Марио Митов.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 • BG16RFOP002-1.005-0176-C01 „Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване“, ръководител от страна на ЮЗУ проф. д-р Петър Миланов.
Национални научни програми
 • „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ръководител от страна на ЮЗУ проф. д-р Петър Миланов;
 • „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), ръководител от страна на ЮЗУ проф. дн Марио Митов;
 • „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“, ръководител от страна на ЮЗУ проф. дн Йордан Гошев.
Участие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в консорциуми към Националната пътна карта за научна инфраструктура