Природо-математически факултет

Научноизследователска лаборатория по химия на природните вещества

Ръководител: проф. д-р Иванка Станкова

Статут: създадена с решение на Академичния съвет през 2005 г.

Местоположение: Учебен корпус № 2, ет. 4, зала 401

Лаборатория за електронно обучение към Природо-математическия факултет

Ръководител: доц. д-р Даниела Тупарова

Статут: създадена по проект ВУМИ-111/2005 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН

Сайт: http://www.e-learning.swu.bg/; https://edugames.swu.bg/

Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 4, зала 456


Стопански факултет

Лаборатория за иконометрични изследвания
Ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев

Статут: създадена като структура към Стопанския факултет

Сайт: http://labmetric.swu.bg/?page_id=47

Местоположение: Учебен корпус № 8, ет. 2, зала 204


Филологически факултет

Лаборатория по журналистика и технология на издателската дейност
Ръководител: проф. д. ф. н. Магдалена Панайотова

Статут: създадена с решение на Академичния съвет през 2013 г.

Сайт: http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/

Местоположение: Учебен корпус № 1, зали 702 и 1564 (редакционна база на списание „Езиков свят“)

Лаборатория по етнология и фолклористика
Ръководител: доц. д-р Илия Недин

Статут: създадена като Лаборатория по фолклористика с решение на Академичния съвет през 1989 г. През 1992 г. се преименува на Лаборатория по етнология и фолклористика. През 2007 г. получава нов статут на ниво Факултет.
Местоположение: Учебен корпус №1, ет. 5, зала 527

Лаборатория за лингвистична демография на Балканите

Ръководител: гл. ас. д-р Любка Ненова

Статут: създадена като университетска лаборатория за балканска ономастика и епиграфика с решение на Академичния съвет през 1996 г., преименувана с решение на Академичния съвет през 2007 г.

Местоположение: Учебен корпус № 1, ет.6, зала 701


Философски факултет

Лабораторията за социологически изследвания

Ръководител: доц. д-р Марио Маринов

Статут: създадена е с решение на ФС на ПИФ, Протокол № 12/30.11.2005 г.

Местоположение: Учебен корпус №1, зала 342

Лабораторен комплекс за психологични, психофизиологични и психо-социални изследвания

Ръководител: гл. ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Статут: създадена е с решение на ФС на ФсФ, Протокол №14/13.02.2017 г.

Местоположение: Учебен корпус №1, зали: 210 А, 210 Б, 210 В, 313, 314


Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт

Лаборатория по анатомия и физиология

Ръководител: проф. д-р Невена Пенчева

Статут: създадена с решение на Факултетния съвет през 2005 г.

Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 3, зала 318

Лаборатория по кинезитерапия

Ръководител: доц. д-р Стаменка Митова

Статут: създадена с решение на Факултетния съвет през 2006 г.

Местоположение: Университетски център „Бачиново“