УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ


Европейски документационен център към Правно-исторически факултет

Ръководител: гл. ас. д-р Анна Христова
Статут: Европейският документационен център в рамките на ЮЗУ „Неофит Рилски” е подаден към обща система на ЕДЦ в 27-те държави членки на Европейския съюз. Създава се през 2007 г. с подписване на Споразумение между Европейската комисия и ЮЗУ„Неофит Рилски”, Благоевград.
Сайт: http://edc.law.swu.bg/index.php
Местоположение: Учебен корпус № 6, ет. 3

Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление
Ръководител: доц. д-р Нурие Муратова
Статут: университетски научноизследователски център, утвърден с решение на Академичния съвет през 2003 г. Създаден по проект: „Мултимедия за хуманитаристи – нови образователни технологии в процеса на обучение”,  финансиран от Световната банка (2003 – 2004). Към центъра са обособени две лаборатории: Лаборатория за дигитализиране на архивни справочници и Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика
Сайт: http://www.digiarchive.swu.bg/
Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 3, компютърна зала 1342-Б и 1330-А

Център за съвременни биоинформатични изследвания

Статут: университетски научноизследователски център, създаден с решение на Академичния съвет през 2013 г.

Сайт: http://bioinfo.swu.bg/

Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 5, каб. 517, 518, 519

Изследователски център за Еко енергийни технологии (ИЦЕЕТ)

Ръководител: проф. дн Марио Митов

Статут: университетски научноизследователски център, създаден с решение на Академичния съвет през 2012 г.

Местоположение: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Ректорат

Университетски център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията

Ръководител: проф. д-р Невена Пенчева

Статут: университетски научноизследователски център, утвърден с решение на Академичния съвет през 2013 г. Центърът е създаден по проект към „Фонд научни изследвания“ на тема: „Изграждане и пробация на научен комплекс за оценка на физиологични и биомеханични параметри при физическо натоварване за нуждите на спорта и кинезитерапията“

Местоположение: Университетски спортен комплекс, Лаборатории 1 и 2

Университетски научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури

Ръководител: проф. дн. Васил Марков

Статут: университетски научноизследователски център, създаден с решение на Академичния съвет през 2008 г. Центърът функционира с партньорското участие на Националния археологически институт с музей при БАН, Центъра по тракология при Научноизследователския институт по балканистика при БАН, Научноизследователския институт за космически изследвания и технологии при БАН – филиал Стара Загора, Регионалния етнографски музей – Пловдив, Народната обсерватория „Юрий Гагарин“ – Стара Загора.

Сайт: http://satrae.swu.bg

Местоположение: Университетски център „Бачиново“, ет. 2, каб. 21

Университетски център за изследване на заекването

Ръководител: гл. ас. д-р Елка Горанова
Статут: Университетският център за изследване на заекването с гласова лаборатория е първият и единствен, уникален по рода си университетски център за изследване на заекването, основан през 2000 г., и гласова лаборатория, създадена през 2006 г. в рамките на проект към ФНИ „Уникална научна апаратура”, договор Д01-421/22.12.2005 г.
Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 4, каб. 482

ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

 

Правно-исторически факултет

Изследователски център „Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации“

Ръководител: проф. д.н. Калин Порожанов, организационно-научен секретар: доц. д-р Диана Велева

Статут: създаден с решение на Факултетния съвет през 2013 г.

Местоположение: Учебен корпус № 1, ет. 4, каб. 445 Б

 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Център по логопедия

Ръководител: доц. д-р Миглена Симонска

Статут: създаден с решение на Факултетния съвет през 2009 г.

Местоположение: Учебен корпус № 8

Учебноизследователски център „Здравни грижи“

Ръководител: д-р Росица Дойновска

Статут: създаден с решение на Факултетния съвет през 2016 г.

Местоположение: Учебен корпус № 9, катедра "Здравни грижи"


Стопански факултет

Център за изследвания и квалификация при Стопанския факултет

Ръководител: проф. д-р Мария Кичева-Кирова

Статут: създаден с решение на Факултетния съвет през 1999 г./ и утвърден от Академичния съвет през 2001 г.

Сайт: http://fe.swu.bg/?page_id=56 

Местоположение: Учебен корпус № 8, Стопански факултет

 
Научноизследователски център „ОБСЕРВАТОРИЯ ИКОНОМИКА“

Директор: проф. д-р Мария Кичева-Кирова, заместник-директор гл. ас. д-р Владислав Кръстев и секретар: гл. ас. д-р Благовеста Коюнджийска Давидкова.
Статут: създаден с решение на Факултетен съвет през 28/20.01.2022 г. и утвърден от Академичен съвет през 2022 (Протокол №19/26.01.2022 г.).
Местоположение: Учебен корпус №8, Стопански факултет кабинет 8331


Факултет по педагогика

Център за продължаващо обучение към Факултета по педагогика

Ръководител: доц. д-р Красимира Марулевска

Статут: създаден с решение на Академичния съвет през 2007 г. с цел реализиране на програми и проекти в областта на продължаващото обучение и ученето през целия живот. От месец март 2009 г. Центърът е звено към Факултета по педагогика.

Местоположение: Учебен корпус №1, зала 1206


Философски факултет


Център за немски идеализъм

Ръководител: проф. д.н. Валентин Канавров

Статут: създаден с решение на Факултетния съвет през 2008 г.

Сайт: http://zdi.swu.bg

Местоположение: Учебен корпус №1, кабинет 496


Център по Философия и психоанализа

Ръководители: доц. д-р Гергана Попова; ас. д-р Невена Крумова

Статут: създаден с решение на КС Протокол 2/22.02.2023 г. и ФС протокол 26/27.02.2023 г.

Местоположение: Учебен корпус №1, кабинет 493


Център за изследване и разпространение на философски и политически идеи

Ръководител: доц. д-р Антоанета Николова

Статут: създаден през 2008 г. с Решение на ФС на ФсФ, Протокол № 12/17.12.2008 г.

Местоположение: Учебен корпус №1, кабинет 494