Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:
- „Главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Философия на образованието) – един брой;
- „Доцент“ по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователни политики и управление на образователни институции) – един брой;
- „Професор“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в началните класове – учебна дейност и математическо развитие) – един брой;
Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 19 от 05.03.2024 г.


Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

- „Главен асистент“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия на историята) – един брой; 3.3. Политически науки (Политически теории и идеологии) – един брой; 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление (Конкурентоспособност и иновации)) – един брой; 4.2. Химически науки (Органична химия) – един брой; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Аранжиране, музикален анализ) – един брой; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Традиционна танцова култура) – един брой;

- „Доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство и регулация на банковия сектор, дигитализация в счетоводството)) – един брой; 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Дигитална икономика: техники и инструменти за управление на риска)) – един брой; 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един брой; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия в неврохирургията) – един брой; 8.2. Изобразително изкуство (Мода (Теория и практика)) – един брой;

- „Професор“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление (Конкурентоспособност, конкурентен анализ и човешки ресурси)) – един брой; 3.8. Икономика (Маркетинг (Маркетинг, ценова политика на предприемаческия бизнес, предприемачество)) – един брой; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Български музикален фолклор. Методика на специалния предмет) – един брой;

Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 37 от 26.04.2024 г.