2021-12-17
Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление:
  • 3.6. Право (Криминалистика) - един брой;
  • 3.6. Право (Криминология) - един брой;
  • 7.1. Медицина (Неврология) - един брой;
  • 7.6. Спорт (Футбол) - един брой.

    Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
    Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 96 от 17.11.2023 г.