Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Обучението на студентите от специалност "Екология и опазване на околната среда" се осъществява в съответствие със съвременните изисквания за анализ, оценка и прогноза на природните и социално-икономически обекти и процеси, както и за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Обучението по "Екология и опазване на околната среда" е насочено към получаването на солидна фундаментална подготовка по биология, физика, химия, математика, информатика и др. Изучават се и редица дисциплини с оглед задълбочаване на познанията по геология (с петрография),  хидрология, екометеорология, екологично картографиране, обща екология, биохимия, технологии за пречистване на флуиди, биофизика, микробиология и др.

В процеса на обучение студентите придобиват специализирана подготовка и знания за замърсяването и опазването на компонентите на околната среда (въздух, води, почви и др.) за въздействията върху екосистемите, за третирането на твърдите отпадъци, за проблемите при опазването на агро-, лесо- и градските екосистеми, за реализацията и оценките на технологичните и управленческите процеси при опазване на околната среда и т.н.

Получената фундаментална и специализирана подготовка се разширява и с изучаването на някои избираеми дисциплини в връзка с приложението на съвременни информационни системи в екологията, с възобновяемите енергийни източници, с основни урбанизационни проблеми на околната среда, с екологосъобразното природоползване и устойчивото развитие и др. Така е създадена възможност на студентите да разширят значително своя професионален и научен кръгозор.

Получилите ОКС "бакалавър" по специалност "Екология и опазване на околната среда" могат да изпълняват различни задачи в областта на опазването на околната среда: при разработването на програми, проекти, планове и прогнози на национално, регионално и локално равнище; при извършване на анализи и оценки за състоянието на компонентите на околната среда; при осъществяването на контрол върху дейността на различните източници на замърсяващи вещества; при експлоатацията на различни пречиствателни съоръжения; при изготвянето на екологични експертизи и оценки; при осъществяването на различни дейности по управлението на опазването на околната среда и т.н.

На студентите е осигурена възможност за паралелно обучение и придобиване на учителска правоспособност "учител по екология", с което се подпомага обучението на висококвалифицирани учители за средното училище.