Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Обучение на студенти по специалността "География" за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) "бакалавър" се извършва от 1993 г. Студентите получават добра теоретична подготовка и практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като служители в държавната, областната и общинската администрация свързани с управлението на поземлените и водните ресурси, да работят като специалисти при управлението на защитени територии; в научни институции, в специализирани организации и фирми (проучвателни, проектантски, туристически, хидрометеорологични служби и др.) или като експерти в неправителствени организации. Получилите ОКС "Бакалавър" по специалност "География" могат да изпълняват различни задачи при разработването на програми, проекти, планове и прогнози за ресурсната осигуреност на социално - икономическото развитие, при изготвянето на оценки за динамиката на процесите в природната среда и за въздействието върху тях на национално, регионално и локално равнище.

По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини с общ хорариум за 4-годишния период на обучение 2400 часа аудиторна заетост. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Завършилите специалността получават фундаментални знания по физическа (природна) и социално-икономическа география и географски информационни системи (ГИС). Те придобиват и солидни специализирани знания в отделни научни направления на географските и сродни на тях науки - геология и геоморфология, картография, климатология, хидрология, ландшафтознание, социално-икономическа география, регионално развитие, геодемография, почвознание, биогеография и др. От природоматематическите дисциплини е задължителен курсът по информатика, като студентите имат възможност да избират и изучаването на редица други фундаментални дисциплини - физика, химия, математика, статистика и др. По този начин те разширяват значително своя научен кръгозор.

Допълнително профилиране се осигурява чрез изучаването на редица избираеми дисциплини като геоекология, екологични експертизи и екологичен мониторинг, екологичен туризъм, консервационна природозащита, планиране и регионална политика, ресурсознание и ресурсоползване, география на транспорта и др.

Засилената екологична подготовка позволява на завършилите да участват при изготвянето на еколого-географски експертизи и при редица дейности по мониторинга на околната среда.

На студентите е осигурена възможност за паралелно обучение и придобиване на учителска правоспособност "учител по география", с което се подпомага обучението на висококвалифицирани учители по география за средното училище.