Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Завършилите бакалавърската програма по "Медицинска химия" получават задълбочена теоретична подготовка и солидни практически умения, които съответстват на европейските стандарти и изисквания.

Студентите завършили специалност "Медицинска химия" имат добри възможности за реализация в лаборатории на фармацевтични предприятия, клинични лаборатории, лаборатории за създаване на нови лекарства, лаборатории по анализ и контрол, допинг лаборатории, както и възможности за успешно продължаване на образованието в по-високи степени (магистърски и докторски) в България и в чужбина.