Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 

 Анотация

Специалността „Медицинска физика“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ е със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя специалисти от професионалното направление „Физически науки“ с квалификационно наименование „Физик, медицинска физика“. Основната цел на обучението по специалността е подготовката на добре информирани, практически обучени, компетентни и конкурентноспособни специалисти, които да умеят да прилагат придобитите знания и умения по физика в научноизследователска и приложна дейност, както и да работят в сътрудничество с медицинския персонал в болници, лаборатории, университети и/или изследователски центрове.

Учебният план на степента „Бакалавър“ е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни. Обучението по всички учебни дисциплини се осъществява по учебни програми, съобразени със спецификата на специалността и с необходимостта от синхронизиране на българското образование с европейското. Обучението се реализира чрез лекционни курсове, семинарни упражнения и/или практически/лабораторни упражнения. Чрез избираемите и факултативните учебни дисциплини студентите получават теоретична и практическа специализираща подготовка, съобразно техните виждания за собственото им професионално развитие и реализация.

Завършилите специалност "Медицинска физика", ОКС „Бакалавър“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически умения, които определят тяхното професионално предназначение и са подготвени да работят и да се реализират като специалисти в системата на здравеопазването, в служби по радиационна защита и дозиметрия, медицински диагностични центрове, болници, онкологични центрове, фирми за медицински уреди и апарати, научноизследователски и др.

Студентите, завършили специалността, имат възможност да продължат образованието си в ОКС „Магистър“ и/или да получат допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“.