Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Бакалавърската програма по Оптични технологии е със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя специалисти от професионално направление „Физически науки“ с квалификационно наименование Физик-оптик, които умеят да прилагат физиката в научноизследователската и  широк кръг приложни дейности.

Учебният план на степента „Бакалавър“ е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни физични направления и тяхното приложение в други науки и в производството.

Специалистите, завършили специалност "Оптични технологии", се подготвят да работят  в областта на съвременните оптични технологии като оптоелектроника, спектрален анализ, оптични методи за контрол на параметрите на околната среда, лидарни технологии и други. Специално внимание в обучението се обръща на лазерните технологии, взаимодействие на лазерното лъчение с веществото, лазерната обработка на материалите, лазерни методи за създавате на наночастици и др. Завършилите специалността придобиват сериозни знания и умения в областта на съвременните комуникационни системи и особено в оптичните комуникации, както и в най-новите технологии за оптически запис и съхранение на информацията. Те могат да работят във високотехнологични предприятия, изпитателни лаборатории, в научните институти и лаборатории от направление Физически и сродни науки (химия, биология, геология), които използват оптични методи и технологии.

Студентите, завършили специалността, имат възможност да продължат образованието си в ОКС „Магистър“ и/или да получат допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“.