Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Специалността „Физика“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ е със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя специалисти от професионалното направление „Физически науки“ с квалификационно наименование Физик, които умеят да прилагат физиката в научноизследователската и широк кръг приложни дейности.

Учебният план на степента „Бакалавър“ е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни физични направления и тяхното приложение в други науки и в производството.

Завършилите специалност „Физика‘, ОКС „Бакалавър“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически умения, които определят тяхното професионално предназначение и са подготвени да работят и да се реализират като специалисти в изпитателни лаборатории, лаборатории и центрове по контрол на качеството, в лаборатории и звена по биотехнологии,  в хранително-вкусовата промишленост, в лаборатории по охрана на аерозолно замърсяване на въздуха, в опитни станции в селското стопанство и агроекологията, в научните институти и лаборатории от направление физически науки и сродни науки (химия, биология, геология), които използват физични методи.

Студентите, завършили специалността, имат възможност да продължат образованието си в ОКС „Магистър“ и/или да получат допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“.