Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността:

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания, умения и компетенции, които завършилите специалността трябва да  придобият, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

Настояшият учебен план е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда в България, както и на пазара на труда в Китай, Киргизстан и Виетнам въз основа на нарочно проведени национални представителни проучвания в тези три страни по линия на Програма "Еразъм+" на ЕС и има за основна цел да отговори на нарастващите нужди от кадри в сферата устойчивия туризъм и на устойчивото развитие на туризма.

Завършилите специалността "УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ " получават ключови компетентности по практическото прилагане на концепцията за устойчивото развитие и устойчивото управление в сферата на туризма и в всички международни и държавни институции, както и във всички предприятия от туристическата индустрия, желаещи да прилагат тази концепция. Те могат да се реализират успешно  в сферата на вътрешния и международен туризъм, в научни организации, институции и висши училища, в администрациите на защитените територии, в администрациите за управление на туристическите дестинациим в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности,  в институциите и организациите на публичната администрация на ниво централна и местна власт, както и в международни организации в сферата на устойчивото развитие и устойчивия туризъм.

II. Компетенции на завършилите специалността:

Завършилите ОКС "Бакалавър", специалност "УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ" ще притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР:

 1. Да притежават капацитет за свободно използване писмоено и говоримо на чужд език при общуване с туристи и представители на бизнес партньори, контрагенти, международни организации и публични институции, провеждащи националната политика в сферата на туризма и регулиращи туристическата дейност;
 2. Да са в състояние да идентифицират и различават съответните нужди за прилагане на устойви упраленски практики и да предлагат подходящи решения и мерки за осигуряване на устойчивост на природните и аантропогенните туристиочески ресурси, както и човешките и културните ресурси в съответствие с характеристиките на туристическата дестинация, за която или в която работят;
 3. Да притежават необходимия капацитет за прилагане на международното, европейското и националното законодателство в областта на устойчивото развитие и устойчивто развитие на туризма, както и за прилагане на законодателството за здравеопазвнето и безопасността на работното място, социалното осигуряване и защита на потребителите при съблюдаване на концепцията за усточивто развитив в дейността на организацията ;
 4. Да са в състояние да избират подходящата форма и метод за комуникация и интерпретация на текущото състояние на природните и антропогенни ресурси на местно, регионално и национално ниво по отношение на различните видове аудитории и участващи институции.
 5. Да са в състояние да изготвят самостоятелно или в екип икономически анализ и да предлагат решения на проблемни въпроси и ситуации в ежедневните бизнес дейности в туристическите компании във връзка с прилагането на концепцията за устойчивото развитие;
 6. Да притежават капациет самостоятелно да изработва и предлага управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности в сферата на туризма, отчитайки изискванията на концепцията за устойчиво развитие;
 7. Да са в състояние да избират и прилага принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в сферата на туризма в вътрешните правила и нормативни документи на туристическите организации;
 8. Да притежава капацитета да се интегрират в екип и да притежават капацитета да сформират и организират екипи от хора за работа в сферата на устойчивия туризъм;
 9. Да притежават капацитета да отговаря по подходящ начин на потребностите на потребителите и да подбира подходящите начини за тяхното удовлетворение в съответствие с продуктите/услугите, предлагани от съответната организация/фирма;
 10. Да притежават капацитета да координират работата на отделни служители/отдели/подразделения в съответната организация/фирма;
 11. Да подбират и използват подходящите методи за осъществяване на количествен и качествен анализ и да притежава капацитета за прилагане на съвременните методи за са събиране и обработка на данни за нуждите на бизнес организациите и публичните институции в сферата на устойчивия туризъм;
 12. Да притежават капацитета да интерпретират и да се съобразяват с настоящите социо-културни и икономически ценности и ценности по отношение на опазване и защита на околната среда на местните общности на местно, общинско и национално ниво;
 13. Да са в състояние да предлагат и подбират подходящи идеи за разработването на нови туристически продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в сферата на туризма.
 14. Да са в състояние да провежда самостоятелно или в екип проучвания на туристическите пазари или на аудиториите от заинтересовани лица и потребителите в сферата на туризма и да предлагат аедкватни на идентифицираните проблеми маркетингови и управленски решения.

След завършването на обучението си по специалност Устойчив туризъм, в професионално направление Туризъм, завършилите притежават необходимите знания, умения и компетнеции, които им позволяват да се реализират на различни длъжности в структурите на отрасъл Туризъм:

 • администрации на защитени територии;
 • администрации за управление на туристически дестинации;
 • хотелиерски комплекси и вериги, на административни, изпълнителски, експертни и ръководни длъжности;
 • обекти за хранене и развлечения;
 • туристически агенции и туроператорски фирми, като организатори и посредници на основни и допълнителни услуги;
 • консултантски фирми в сферата на устойчивия туризъм и туризма като цяло;
 • публичната администрация в различните институции и организации на централната власт и местната (общинска) администрация;
 • неправителствени организации в сферата на туризма, прилагащи и пропагандиращи концепцията за устойчивото развитие
 • турситическите работодателски и браншовите организации;
 • международни организации с сферата на туризма, в сферата на устойчивото развити и устойчивия туризъм , като и в сферата на международните икономически отношение и други.