Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Цел на подготовката

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на корпоративни и публични финанси.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на банковата и финансовата практика. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Завършилите тази специалност могат да работят във финансовия сектор на националната икономика с широки възможности за професионална реализация в публичния и корпоративен сектор на финансовата система на страната в звената на банковата система, небанковите финансови институции, инвестиционните фондове, застрахователните и осигурителни системи, пенсионните фондове, данъчната и митническа администрация, поделенията на държавен финансов контрол и Сметната палата, фондовите и стоковите борси както и финансовите служби на предприятията.

Бакалаврите по икономика, специалност Финанси могат да заемат следните длъжности:

  • финансов мениджър, специалист по финанси в бюджетните организации, кредитен инспектор, брокер или дилър, данъчен инспектор, специалист по застраховане, специалист по социално осигуряване, митнически инспектор и др.

Изисквания към подготовката на икономистите-финансисти:

Икономистът притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри са включени задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи, както и избираеми и факултативни дисциплини включени в учебния план по решение на съответната катедра и Факултетния съвет. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство. Освен тях икономистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси. Има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и др.

Икономистът, специалист по "Финанси", притежава основни познания в следните области:

  • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
  • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;
  • счетоводство на предприятието, банково дело, финанси на предприятието, инвестиции и инвестиционна политика, финансов анализ, борси и борсови операции;
  • международни финанси, банково счетоводство, бюджетно счетоводство и др.

Компетенции, които придобиват студентите:

  • разработват финансов план и стратегия за разрастване фирмената дейност;
  • имат качества ориентирани към стратегическото управление на фирмените финанси и способност да прави "снимка" на външната среда и да "улавя" водещите тенденции в развитието на финансовите пазари;
  • могат да организира и провеждат маркетингови изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;
  • могат да правят цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;
  • могат да обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции в дейността на дружеството, с което да благоприятстват процеса на вземане на инвестиционни решения.

Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; - 2441 Икономисти; - 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; - 7040 Ръководител Сметна палата; - 7043 Ръководител анализи и прогнози; - Ръководител стратегическо планиране; - 7045 Ръководител филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер ценни книжа; - 3313 Оперативен счетоводител; - - 3314 Приложен специалист статистика; - 3315 Оценител на имущество и щети; - 3324 Търговски посредник; - 4311 Отчетник счетоводство; - 3321 Застрахователен агент; - 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; - 3341 Офисмениджъри; - 3351 Митнически и гранични инспектори; - 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211 Банкови касиери и други; - 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; - 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи;

Квалификационната характеристика на специалността "Финанси" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Икономист" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".