Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

Задочно - 8 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

І. Цел на подготовката

С изучаването на включените в учебния план фундаментални и специални учебни дисциплини се изгражда специалистът - икономист, притежаващ качества, теоретично осмислени и свързани непосредствено с практиката знания и умения, способен за изпълнение на професионалните си задължения на равнище, съответстващо на сегашния етап на човешкото познание.

В специалност "Счетоводство и контрол" се подготвят специалисти за работа в счетоводно-информационния сектор на националната икономика. Тази специалност дава широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративни сектори на икономиката на България, в звената на банковата система и други банкови и финансови институции, инвестиционни фондове, застраховане, социално осигуряване, бюджетни предприятия, пенсионни фондове, данъчна и митническа администрация, поделенията на Сметната палата и Държавния финансов контрол, фондовите и стоковите борси.

Завършилите специалността могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ и редица други специализирани финансово-икономически длъжности.

ІІ. Изисквания към подготовката на икономиста

Завършилите специалност "Счетоводство и контрол" притежават основни познания в областите:

 • висша математика, основи на правото, макроикономика, политология, микроикономика, европейско икономическо сътрудничество, стопанска история;
 • основи на управлението, икономика на труда, статистика и финанси;
 • информационни системи, маркетинг, планиране и прогнозиране;
 • счетоводство на предприятието, счетоводство на банките, на други небанкови финансови институции, счетоводство на бюджетното предприятие;
 • международни и национални стандарти, съдебно-счетоводни експертизи, финансов и икономически анализ.

ІІІ. Компетенции, които придобиват студентите:

 1. Прилагат интегративно изучените общо теоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводни системи;
 2. Познават едностранното и двустранното счетоводство, отразяване на съставянето и движението на средствата и източниците на тяхното формиране;
 3. Организират счетоводната и финансова дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието;
 4. Осъществяват счетоводния процес в неговата пълна завършеност;
 5. Изграждат и анализират финансовите отчети на предприятието;
 6. Притежават способност да извършват съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
 7. Осъществяват контрол върху финансовите и бюджетни средства на предприятията.

Завършилите обучението си по специалност Счетоводство и контрол могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; - 2441 Икономисти; - 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; - 7040 Ръководител Сметна палата; - 7043 Ръководител анализи и прогнози; - - Ръководител стратегическо планиране; - 7045 Ръководител филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер ценни книжа; - 3313 Оперативен счетоводител; - - 3314 Приложен специалист статистика; - 3315 Оценител на имущество и щети; - - 3324 Търговски посредник; - 4311 Отчетник счетоводство; - - 3321 Застрахователен агент; - 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; - 3341 Офисмениджъри; - 3351 Митнически и гранични инспектори; - 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211 Банкови касиери и други; - 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; - 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи.

Квалификационната характеристика на специалността "Счетоводство и контрол" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Икономист" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист" и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".