Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно  - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Цел на подготовката:

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на фирмите и предприемаческата дейност в условията на пазарна икономика.

Обучението в специалността е насочено към формиране на знания в областта на предприемачеството, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес и за реализация на завършващите я като самостоятелни предприемачи.

Обучението на студентите в тази специалност включва задължителна специализираща подготовка и избираеми дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление на бизнеса, като се използва и чуждия опит в областта на мениджмънта и реинженеринга. Формират се умения за бързина, адекватност в реакциите и иновативност, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Мениджърът-предприемач притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри включва задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи и дисциплини, определени в учебния план по решение на съответната катедра и Факултетния съвет, в това число и свободно избираеми. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство. Същевременно в учебния план се включват учебни дисциплини, с които се постига профилирането на обучението по бизнес мениджмънт и предприемачество и се формират специализиращите знания и умения.

Компетенции, които придобиват студентите:

 1. Знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси;
 2. Задълбочени знания по бизнес мениджмънт в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и др.;
 3. Задълбочени знания по предприемачество, същността и значението на предприемачеството за социално-икономическото развитие, различните аспекти на предприемаческата дейност и предприемаческите подходи в условията на глобалната икономика, създаване на собствен бизнес и придобиване на предприятие и др.
 4. Основни познания в областите:
  • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
  • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;
  • мениджмънт на иновациите, бизнес комуникации и връзки с обществеността, счетоводство на предприятието, международен бизнес;
  • международни пазари, информационни системи и технологии, фирмена сигурност и икономическо разузнаване и други.
 5. Умения за:
  • формулиране на политики, стратегии и цели, за прогнозиране и планиране, управляване, координиране и оценяване на цялостната дейност на организацията, за разработване на бизнес-програми за дейността на фирмата;
  • формиране на бюджета на предприятието, управление на фирмените финанси и контролиране на разходите;
  • изготвяне на цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на предприятието;
  • обработване, систематизиране, анализиране и извеждане на водещите тенденции в дейността на предприятието и в заобикалящата среда, с което се благоприятства процеса на вземане на стратегически и тактически управленски решения;
  • откриване и разработване на бизнес идеи чрез прилагане на креативни техники;
  • разпределяне на материалните, финансовите и човешките ресурси на предприятието;
  • установяване на цели и стандарти и контролиране на процеси;
  • организиране и провеждане на пазарни проучвания чрез използване на целия инструментариум от методи и технологии;
  • екипна работа и общуване с подчинените, делегиране на правомощия и създаване на оптимален социално-психологически климат в екипа;
  • оценка на риска в предприемаческата дейност
 6. Качества, ориентирани към:
  • стратегическото управление на предприятието и способност да прави "снимка" на външната среда и да "улавя" водещите тенденции в развитието;
  • лидерство, организаторски умения, предвидливост, далновидност, аналитична способност;
  • професионализъм, честност, етичност и социална отговорност;
  • предприемачески дух, творчество, иновативност, откриване на благоприятните възможности за развитието на бизнеса.

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността съгласно Националната класификация на длъжностите и професиите - 2011 г.:

 1. Генерални директори, изпълнителни директори и заместник директори в предприятия и организации;
 2. Управители на предприятия и организации;
 3. Административни ръководители в търговски дружества - ръководители в бизнес услуги и административни дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране, ръководители по продажби и маркетинг, по управление на човешките ресурси и др.;
 4. Ръководители на екипи
 5. Стопански и административни специалисти - главни експерти и експерти-логистика, финансови и стопански анализи, социално осигуряване, маркетинг, международно сътрудничество, политика на цените, реклама, търговия, продажби, европейска интеграция, стопанска дейност, бизнес развитие, инженеринг, управление на персонала и кариерно развитие и др.;
 6. Анализатори - по управление и организация, ефективност на търговската дейност, проучване на пазари  и др.
 7. Мениджъри - финанси, продажби, маркетинг и продажби, проучване на пазари, човешки ресурси и др.;
 8. Консултанти - стопанска дейност и бизнес развитие.

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес мениджмънт и предприемачество" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Бизнес мениджмънт и предприемачество" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".