Форма на обучение / Информационен пакет

Информационен пакет

Редовно/задочно - 8 семестъра

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Бакалавърската подготовка осигурява широкопрофилни функционални знания в четири основни области: управление, икономика, право и политически науки, както и развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на проблемите в социалните процеси и явления; за комуникация и взаимодействие с обществеността, с гражданските организации, политическите структури, медиите; за групово взаимодействие и работа в екипи за култура на административното обслужване.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по тази специалност е най-подходящото образование за работа в звената на централната и местната администрация на експертни и инспекторски длъжности.

По време на следването си студентите могат да изучават и втора специалност (паралелно обучение) както от специалностите, които се изучават във факултета, така и други специалности от факултетите на университета или от други университети.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни форми, с приложение на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, ситуации, използват се ролеви игри.

По време на обучението се провежда стаж в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

На отлично изявилите се студенти се предоставя стипендия за специализация във водещи чуждестранни висши училища: Франция, Белгия, Гърция, Испания, Виена и др.

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни.

Главна цел в обучението е завършилите специалността "Публична администрация" да са конкурентноспособни на европейския пазар на труда с качествената си подготовка.

Студентите, обучаващи се в редовна форма изучават 24 задължителни дисциплини с общ хорариум  2040 академични часа. По време на следването изучават по една от предложените 28 избираеми дисциплини с хорариум от 360 академични часа.общо - 2400 часа.

Студентите в задочна форма на обучение изучават 24 задължителни дисциплини с общ хорариум  1100 академични часа. По време на следването изучават и 8 от предложените 24 избираеми дисциплини с хорариум от 240 академични часа. - 1340 часа.

Студентите имат право да изучават и факултативни дисциплини по техен избор.

Задължителни учебни дисциплини:

Теория на управлението

Икономика на публичния сектор

Психология на управлението

Обща теория на правото

Конституционно право

Информационни системи и технологии

Социология на управлението

Основи на публичната администрация

Административно право

Мениджмънт и управленски технологии

Административен процес

Основи на гражданското право

Местно самоуправление

Комуникации и връзки с обществеността

Стратегическо управление в публичната сфера

Публични финанси

Счетоводство

Право на Европейския съюз

Иновации и иновационна политика

Осигурително право

Трудово право

Управление на човешките ресурси

Държавно регулиране на икономиката

Регионална икономика

Избираеми учебни дисциплини:

Административна култура и етика

Общо учение за държавата

Психология на девиантното поведение

Политология

Социална политика и демографски процеси

Количествени методи в управлението

Организация на съдебната власт

Теория на нормотворческата дейност

Архивознание и документация

Статистика

Устройство на територията

Контрол в публичната администрация

Право на интелектуалната собственост

Маркетинг в публичната сфера

Основи на рекламата

Финансова право

Делова кореспонденция

Психология на общуването

Банково право

Митническо право

Териториална сигурност

Защита правата на човека

Международно публично право

Държавна служба и държавен служител

Приложни програмни продукти

Факултативни учебни дисциплини:

Социална психология

Политическа история на Европа и САЩ

Културология

Реторика (публична реч)

Философия

Стопанска история

Социология на религиите

Съвременни български държавни институции

Теория на външната политика

Бизнес информация

Международни организации

Финанси на предприятието

Цени и ценова политика

Полицейско право

Фондови и стокови борси

Счетоводни записвания

Финансов мениджмънт

Външно политически анализ и прогнозиране

Съвременни политически теории

Бизнес психология

ФОРМИ НА ЗАВЪРШВАНЕ

БАКАЛАВЪР - държавни изпити по "Публичноправни науки" и "Управление на публичната дейност".