Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Връзки с обществеността е съвременна професионална дейност. Тя съдейства за осъществяване на активен и ползотворен диалог като условие за безконфликтно развитие на обществените отношения във всички области и на всички равнища. PR-дейностите са неразделна част от управлението на всяка сериозна икономическа организация и институция в частния и публичния сектор.

Мисията на катедра "Връзки с обществеността" е подготовката на специалисти по връзки с обществеността, които да  осигуряват успеха на каузи, организации, политически партии и обществени доктрини като печелят общественото доверие; да преодоляват информационните дефицити; да поддържат активни социални връзки и да съдействат за постигането на позитивна идентичност на организацията, в която работят, осигурявайки й взаимодействие с различни групи хора и обществени структури.

Основните цели на обучението са:

 • подготовката на професионалисти, които да се реализират в един широк спектър от държавни, политически, стопански, журналистически и социално-консултантски дейности, свързани със спечелване и съхраняване на общественото доверие;
 • създаване на умения за изграждане на позитивното обществено отношение към дадена идея, конкретна дейност или организация и поддържане на съпричастието на целевите обществени групи;
 • придобиване на компетенции за изследване, планиране, организиране, ръководене и контролиране на различни видове кампании и специални събития  в реална и онлайн среда;
 • формиране на организационна култура, гъвкавост и адаптация в условията на динамична социална среда.

Реализацията на завършилите студенти се осъществява в:

 • държавната и общинска администрация;
 • бизнес организации;
 • културни институции;
 • политически партии и движения;
 • неправителствени организации;
 • звена за комуникация към институциите и органите на ЕС;
 • PR и рекламни агенции и служби;
 • електронни и печатни медии.

Учебният план на специалност "Връзки с обществеността", организацията на обучението, неговата продължителност, формата и съдържанието на учебната програма по отделните дисциплини отговарят на изискванията на Закона за висшето образование. Планът е съобразен като тематика, структура и съдържание с аналогичните европейски и американски образователни модели.

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с писмен и устен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Успешно завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Връзки с обществеността". Те придобиват и правото да продължат следването си за придобиване на степен "магистър" и "доктор".