Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Инфопакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Обучението на студентите от специалност „Политология“ има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на обществена, проучвателна, публицистична, административна и други специализирани дейности, свързани с политическата сфера. Придобилият квалификация „Бакалавър“ по Политология трябва да притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, да се ориентира свободно в информацията за световната политика и международните отношения като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ по Политология дава възможност за успешна реализация на придобилите я в престижни области на обществения живот като социално управление, наука, образование, комуникации, както в държавни, така и в частни институции и организации.

Студентите, след обучението си в специалност „Политология“ биха могли да работят като: професионални политици; служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт и в органите на местното самоуправление; политически анализатори в печатните и електронните медии; служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи и в частния сектор.