Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Бакалавърската програма "Култура и културен туризъм" подготвя специалисти със задълбочени познания, експертни умения и компетентности върху теорията и историята на културата, богатството на нашето материално и нематериално културно наследство, закономерностите и постиженията в развитието на съвременната българска култура.

Завършилите специалността познават задълбочено спецификата и тенденциите в развитието на културния туризъм, неговите икономически и правни параметри, особеностите в организацията на туроператорската и турагентска дейност, хотелиерството, ресторантьорството и пр.

Тази разностранна подготовка - от една страна в сферата на културата и културното наследство, от друга - в областта на туризма, осигурява на завършилите специалност "Култура и културен туризъм" висока компетентност и практически умения в комплексната сфера на културата и културния туризъм.

Студентите придобиват компетентности и умения за професионална творческа реализация в широкото поле на културата и превръщането на богатото ни културно наследство и съвременни културни ценности в туристически продукт и обект на културен туризъм.

Завършилите бакалавърска степен "Култура и културен туризъм" студенти имат познания и компетенции в няколко основни насоки:

 • познават и прилагат основни научни концепции и методи при анализ на исторически периоди, събития, практики, отчитайки историческия, обществения и културния контекст;
 • умеят да правят теоретични и практически анализи на културни периоди, събития, практики от позициите на различни науки, както и от по-широка междудисциплинарна основа;
 • компетентни са в сферата на комуникациите;
 • интерпретират съществуващи управленски и административни практики в сферата на културата и туризма, както и сами да намират и изграждат оптимални подходи за решаване на проблеми;
 • изготвят рекламни стратегии и изграждат предприемачески подходи в сферата на културата и туризма;
 • имат компетентност за творческа реализация в сферата на културния туризъм и опазването на културното наследство;
 • имат експертни умения за социализация на културното наследство чрез медиите и другите средства за обществена комуникация;
 • имат теоретична подготовка, способности и практически умения за маркетингови проучвания и анализи в сферата на културния туризъм и опазването на културното наследство;
 • притежават компетентност и умения за провеждане на рекламни кампании и убедително представяне на културни и туристически продукти в средствата за обществена комуникация;
 • планират и организират дейности в сферата на културния туризъм;
 • откриват нови културни ресурси и организират превръщането им в културен продукт за нуждите на културния туризъм;
 • притежават способности за провеждане на адекватни управленски, административни практики в сферата на културата и туризма
 • умеят да създават и реализират изследователски и практико-приложни проекти в сферата на културния туризъм, водещи до подобряване и на опазването на културното наследство;
 • развитие на концептуално мислене - планиране на професионална кариера и повишаване на професионалната компетентност;
 • притежават способност да общуват позитивно и конструктивно в деловата сфера;
 • могат да мислят критично и евристично, с подход, основан на знания;
 • притежават практически чуждоезикови и компютърни умения;
 • имат нагласа за кариерно развитие и непрекъснато повишаване професионалната им компетентност

ІІ.Области за професионална реализация на завършилите бакалавърската програма "Култура и културен туризъм":

 • в сферата на бизнеса, свързан с културната сфера, туризма, хотелиерството;
 • в националните, областни и общински институции, занимаващи се с култура и туризъм;
 • в центрове, занимаващи се с научно-изследователска и приложна дейност;
 • в правоохранителни институции, свързани с опазване на културното наследство;
 • в туристически центрове, туроператорски фирми, хотелски комплекси, хотели, свързани с развиване и практикуване на културен туризъм;
 • в неправителствени организации, занимаващи се с културното наследство;
 • в музеи и други учреждения, свързани с опазване и експониране на културното наследство и съвременни културни ценности;