Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

 "Култура и медии" е интердисциплинарна специалност, насочена към получаване на многостранна теоретична и практическа подготовка върху характера и функционирането на съвременната култура и нейното медийно битие. В Учебния план са включени както  фундаментални учебни курсове върху  теория и история на културата, така и специализирани дисицплини, свързани с  медиите и тяхната специфика - телевизия, радио, печат, новите медии /Интернет и мобилните телефони/, участие на медиите   в цялостния културен и обществен живот, рекламата в медиите, продуцентство, маркетингови изследвания и анализи и пр. Около една/четвърт от изучаваните дисциплини са избираеми, което дава възможност всеки студент да формира индивидуален профил на своето обучение.

Всяка година студентите провеждат  учебни практики в електронни и печатни медии, в туроператорски фирми и сферата на културния туризъм, в компютърни центрове, културни институции и пр. Има възможност за едносеместриално обучение в чужбина - Италия, Финландия, Германия и пр.

Завършилите специалност "Култура и медии" са с необходимата професионална подготовка за работа в националните, областни и общински културни институции; в медиите - телевизия, радио, периодичен печат, в Интернет-агенции; в театрални, музикални, библиотечни, читалищни, музейни и други културни институти и организации; в медийни, PR-агенции, рекламни звена, свързани с културата; в неправителствени организации, занимаващи се с култура и медии; в свободните творчески професии - художествени критици, публицисти, репортери, редактори и пр.; в сферата на бизнеса, свързан с културната сфера и пр.

През първите пет семестъра обучението по специалност "Култура и медии" се осъществява съвместно със специалност "Културология".