Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Специалност “Социология” има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на научно-изследователска, административна, експертна, маркетингова, медийна и други специализирани дейности в обществената сфера.
Основната цел на бакалавърската програма е да формира устойчиви знания за обществото и социалните процеси, явления и институции, както и да развие практически умения и професионални компетентности, които съответстват на изискванията на съвременните глобални и дигитални реалности.
Учебният план на специалността включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват придобиването на общотеоретична и специализирана подготовка. Избираемите учебни дисциплини допринасят за задълбочаване на общотеоретичната и специализиращата подготовка. Чрез тях се доразвиват знанията, уменията и компетентностите, придобити по задължителните учебни дисциплини. Чрез факултативните дисциплини се разширяват знанията и уменията на студентите, които допринасят за повишаване на техният професионализъм и възможности за реализация.
Придобилият квалификация “Бакалавър” по „Социология” притежава достатъчно и задълбочени знания за обществото и различните теории, които го описват и обясняват; има формирани умения и компетентности, за да борави свободно с данни и резултати от различен тип проведени изследвания, може да анализира състоянието на различни процеси, да прави прогнози, да извежда тенденции за развитието на институции, организации и реалности, в състояние е да дава експертно мнение и препоръки относно вземането на решения в социален контекст.
Завършилият специалността е придобил необходимите теоретични и фактологични знания, овладял е понятийния апарат, методологичните подходи и всички основни знания в областта на социологията.
Завършилият специалността е придобил необходимите познавателни и практически умения:
- Да прилага комплексно придобитите знания в своята конкретна дейност;
- Да се ориентира и реагира своевременно в проблемни обществени ситуации; да може компетентно да ги преценява и да предлага решения и реални прогнози;
- Да умее да анализира, представя и дава комплексни оценки и препоръки при вземането на важни решения за развитието на обществото и социалните процеси в международен, национален и регионален контекст.
Завършилият специалността е развил различни лични и професионални компетентности:
- социални и комуникативни компетентности и работа в екип;
- има конкурентоспособност на пазара на труда в страната и в чужбина;
- формирана нагласа за продължаващо учене през целия живот;
Обучението по Социология осигурява образователна мобилност и международна сравнимост на придобитите компетенции. Характеристиките на учебния план, организацията на обучението по Социология, кредитната система и системата по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат способни да продължават образованието си у нас и в чужбина.
Завършилите специалност “Социология” могат да работят като:
- социолози;
- човешки ресурси, мониторинг;
- експерти и мениджъри в сферата на управлението, бизнеса, медиите, образованието, социалните дейности, регионалното планиране;
- ръководители в услуги и административни дейности;
- консултанти, координатори;
- преподаватели, изследователи;
- специалисти по маркетинг и реклама;
- анализатори на обществени процеси и явления;
- демографи, медиатори.
Паралелно с основното обучение или в курс за следдипломна квалификация е предоставена възможността студентите да получат допълнителна педагогическа правоспособност за учители по дисциплини от философския цикъл или по гражданско образование в средните училища в Република България.
Придобилите бакалавърска степен по Социология имат възможност:
- да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;
- да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър” и „доктор“.