Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Съвременната динамика на социални процеси и дълбоките трансформации, които те пораждат във всички обществени структури, определя потребността от специалисти, притежаващи компетентност за фундаментални анализи и проектиране на основни тенденции за развитие, тяхното операционализиране и приложение в жизнената среда. Специалност „Философия” съответства на необходимостта от подготовка на високо квалифицирани специалисти, които отговарят на тези потребности и са способни да усъвършенстват и развиват образователната, културна и научна система в контекста на многообразните и задълбочаващите се социални проблеми.

Обучението в бакалавърската програма по философия има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в образователната, изследователска и организационна дейност в работни сфери, изискващи глобален методологически анализ и стратегии за развитие.

Обучението по специалността  изгражда у студентите по философия следните професионални компетенции:

 • А. Широкопрофилни теоретични знания и практически умения:
 • познава и владее понятийно-терминологичната система на философията и на основните философски направления; познава и може да прилага философски методи на изследване; познава историята на философията като идейни направления, определящи интелектуалното развитие на човечеството; владее методи за глобален анализ на научни и социални тенденции за стратегическо развитие;
 • познава същността и функционирането на образователната система и в частност обучението по философия и гражданско образование в средното училище;
 • има знания и умения за използване на информационните технологии в образованието, научните изследвания и социалната практика;
 • знае и разбира същността и регулирането на социалните отношения, социалната политика и философските основи на управлението на социалното развитие;
 • познава и може да планира и провежда философско моделиране на социалните сфери и стратегически изследвания;
 • умее да осъществяване различни видове дейности: образователна, научно-изследователска, културно-просветна, организационно-управленска;
 • Б. Умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия на работната среда:
 • умее да комуникира, да създава и поддържане доверие, да преодолява и управлява конфликти, да разработва и управлява проекти в областта на философското моделиране;
 • може да преподава знания и технологии за тяхното усвояване и разпространение, да операционализира и внедрява в социалната практика съвременни теоретични постижения;
 • цени и поддържа стремеж към постоянно повишаване на квалификацията и самообразование;
 • В. Умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип:
 • умее самостоятелно да търси източници на информация;
 • може да се ориентира самостоятелно в съвременните постижения в областта на философията, да формулира проблеми и провежда самостоятелно изследване;
 • умее да управлява специализираното обучение по философия;
 • знае и може да планира и осъществява професионален анализ и разработване на решения на значими социални проблеми;
 • умее да работи с нормативни документи; познава неправителствени организации в своята област,
 • цени професионалното сътрудничество и взаимопомощ и може да работи в екип;
 • Г. Формиране на личностни и професионални качества:

Резултат от обучението по специалността е формирането на професионално значими личностни качества като търпеливост, толерантност, дружелюбност, самоконтрол, искреност, дипломатичност, адаптивност, инициативност, откритост и креативност, гарантиращи продуктивни професионални и успешни социални взаимодействия.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в страната, успешно да работят и да продължават образованието си у нас и в чужбина.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност „Философия” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобиват професионална квалификация „философ”. Те са подготвени да преподават философския цикъл от дисциплини и гражданско образование в средното училище, да планират и осъществяват научно-изследователска работа, да извършват експертна, консултантска  и организационна дейност в системата на образованието, културата, държавното и общинско управление.

Придобилите ОКС „Бакалавър“ по философия имат следните възможности за професионална реализация:

 • преподавател в средно и висше училище;
 • експерт към регионалните инспекторати по образование и култура по въпросите, свързани с хуманитарното образование и формите на неговото социално приложение;
 • експерт в общински отдел „Образование”;
 • консултант и организатор на социални и културни дейности в неправителствени и благотворителни организации и в системата на непрекъснатото образование;
 • аналитичен специалист в образованието като изследовател в областта на философията и гражданското образование.
 • експерт в общинските комисии за образование и култура и към общинските дирекции.