Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Студентите от специалност "Архивистика и информационна сигурност" в професионално направление "История и археология" завършват бакалавърска степен с квалификационно наименование "Архивист и историк".

Специалността е ориентирана към подготовка на специалисти с фундаментални познания в областта на историята, архивистиката, документалистиката и професионални умения в областта на информационните технологии.

Завършилите специалност "Архивистика и информационна сигурност" са подготвени професионалисти за работа в сферата на науката, висшето и средното образование, в архиви, музеи, библиотеки и други културни и информационни институции, в администрацията и управлението.

Обучението отговаря на съвременните потребности от специалисти-хуманитаристи и обхваща всички основни и специализирани  дисциплини по архивистика и история.

Съществен дял от образователния процес акцентира върху придобиване на компетенции в областта на информационните системи и съчетаването на историческото познание с модерните технологии.

Студентите имат възможност да завършат допълнителен педагогически модул за получаване на квалификация "учител по история".

Учебният план се основава на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", на Закона за висше образование и е съобразена с нормативите на Югозападния университет.