Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Специалност "История" е създадена с Решение на Академическия съвет от 10.01.1991 г. Тя пряко произлиза от разкритата през 1987 г. специалност "Български език и история". С разкриването на самостоятелна специалност "История", Югозападният университет "Неофит Рилски" става третият университет в България, където се обучават студенти в съответните образователни степени по история - бакалавър, магистър и доктор.

В специалност "История" се подготвят специалисти по история, археология, етнология; специалисти в учебни заведения, научни и културни и политически институти; архивисти в държавни и частни архиви; консултанти в средствата за масова информация; екскурзоводи; уредници в музеи и музейни сбирки.

Учебният план за бакалаври обхваща задължителни дисциплини, сред които са:

 • Увод в историческото познание
 • Етнология
 • Археология
 • Стара история
 • Тракология
 • Архивознание. Компютърна архивистика.
 • Увод в изкуствознанието и музеознанието
 • Средновековна българска история
 • История на Византия
 • Средновековна обща история
 • История на българския народ 15-17 век
 • Българско възраждане
 • История на балканските народи
 • Нова обща история
 • Нова българска история
 • Най-нова обща история
 • Най-нова българска история
 • Историография
 • История на изкуството и музеознание

В учебния план са включени и значителен брой избираеми и факултативни дисциплини, които имат за цел да разширят и обогатят базовите знания на студентите. Сред тях са:

 • Култура на Древна Гърция
 • Антично изворознание
 • Подводна археология
 • Мултимедия за историци
 • История на българския национален календар
 • Култура на Средновековна България
 • Изтокът и Западът в Средновековна Европа
 • История на Османската империя
 • Организация, методика и практика на българските архиви
 • История на българските архиви
 • Първата световна война и модернизацията между двете световни войни
 • Модерна демокрация
 • Пространство и време в историята
 • Дидактика на историята
 • Сравнителна история на цивилизациите
 • Сравнително изкуствознание
 • Български национализъм
 • Глобализация и национална стратегия
 • Сравнителна история
 • Съвременни политически теории
 • Идеята за федерация на Балканите през 19 век
 • Обществена благотворителност и обществени грижи в България 19-20 век
 • Формиране на тоталитарната система в СССР,
 • Документи и архиви в историческото развитие на обществото
 • Историческо документознание
 • Специфики в развитието на държавите в Латинска Америка
 • История на Русия
 • Вечният град на Балканите
 • Управление на исторически проекти
 • История на местното самоуправление

Предвидени са и археологическа практика, практика в държавни архиви и в библиотеки и учебни екскурзии и научни експедиции до Велико Търново, Плиска, Преслав, Мадара, Странджа, Охрид, Цариград, Солун.

Обучението за получаване на образователна степен "Бакалавър по история" завършва с писмен и устен държавен изпит или защита на дипломна работа.